Bağımlı SMMM Muhasebe Personeli Görev Ve Sorumlulukları

Bağımlı SMMM Muhasebe Personeli Görev Ve Sorumlulukları

SMMM ‘ler özel sektöre ait firmaların Muhasebe Finans bölümlerinde hangi unvanla çalışabilir, ne gibi görev ve sorumluluklar üstlenirler. Çalışılan firmada nelere dikkat edilmeli, yeni bir işe başlandığında ilk olarak neler yapmalıdırlar?

SMMM Kimdir Ne İş yapar;

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na istinaden ruhsat almış ve bu kapsamda mesleki faaliyette bulunmaya, mesleği icra etmeye yeterli kılınmış kişilere SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) denir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler kendi özel bürolarını açabileceği gibi özel sektöre ait firmalarda da iş akdi ile çalışabilmektedirler. Öyle ki özellikle en büyük 5 ile ait meslek odalarına kayıtlı meslek mensuplarının yarıya yakını bu şekilde çalışmaktadır. Özel bir tanım olmasa da bu şekilde yani bir işverene iş akdi ile bağlı çalışmakta olan SMMM lere Bağımlı SMMM denir.

SMMM Neden Bağımlı Çalışır

Her ne kadar meslek; özünde serbest çalışmayı gerektiriyor olsa da meslektaşlarımızın bu şekilde çalışması her geçen gün artan meslek mensubu sayısının fazlalığı ve buna bağlı olarak aynı oranda vergi mükellefi gerçek kişi ve kurum olmayışı nedeniyle zaruri bir hal almıştır.

Ayrıca Serbest olarak faaliyette bulunmanın getirdiği zorluklar ve dezavantajlarda meslek mensubunu bağımlı olarak çalışmaya yönlendirmektedir.

Büro açmanın vergisel ve ilk yatırım maliyetleri, malum tahsilat sorunu, daha geniş bir alanda mevzuata hakim olma mecburiyeti, sigorta, zarar, hata, tazminat, kalifiye eleman bulma ve çalıştırma, risk üstlenme, haksız rekabet vs. vs. vs.. nedenlerle de SMMM ler bağımlı çalışmayı tercih edebilmektedirler.

Özel Firmalar Neden Kendi Bünyesinde SMMM Çalıştırmak İster;

Ekonomik hayatın gelişmesi sonucu, vergi mevzuatının kapsamının ve etkinliğinin artırılmasıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’lere duyulan ihtiyaç artmış, özel şirketler muhasebe konularında ehliyetli insanları çalıştırmayı tercih ederek bu konuda kendi arz talep dengesini yaratmıştır.

Bunun yanında firmada belgeli bir personel çalıştırarak dışarıdan başka bir SMMM bürosuna olan zorunlu ihtiyacı kaldırmak, firma muhasebe biriminin gerek kendi içinde gerekse diğer birimlerle daha iyi koordinasyon sağlamak, ekonomik açıdan da iki ayrı muhasebe ücreti ödememek gibi nedenlerlede Muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu olarak SMMM belgeli personel çalıştırmayı tercih edebilmektedirler.

Firmalar SMMM bürolarına rutin ödemelerinin dışında sözleşmede yer almayan diğer işler içinde ayrı bir ücret ödemek zorunda kalabilirler. Bürolar tarafından hazırlanacak tüm raporlar firmada çalışan Bağımlı SMMM tarafından da hazırlanabiliyor olup ayrıca bir ücret ödeme zorunluluğu yoktur. Tüm beyanname ve bildirimler firmada çalışan Bağımlı SMMM ler tarafından gerekli izinler alınması koşuluyla yapılabilir.

İşletmelerin beyannamelerini YMM veya SMMM lere imzalatma zorunluluğu bile tek başına, muhasebe müdürü olarak firma bünyesinde SMMM çalıştırmayı tercih etmeleri için yeterli bir sebep olalarak görülebilir.

Hangi Unvanlarla Çalışabilirler;

SMMM ler özel sektör firmalarda Muhasebe Müdürü, Finans Müdürü, Müdür Yardımcısı, Muhasebe ve Finans Uzmanı, Muhasebe ve Finans Sorumlusu gibi unvanlarla çalışabilirler. Hemen belirtelim bir firmada bağımlı olarak çalışan SMMM ler bu unvanlarını yasadan kaynaklanan nedenlerle kullanamazlar. Unvan ve logolarını kartvizitlerinde yazdıramazlar.

Yetki Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bağımlı olarak çalışan SMMM ler mesleğin konusuna giren işlerin yanı sıra bir takım ilave sorumluluklar ve görevler üstlenirler.

Firma personeli olmanın getirdiği bu ek sorumluluklar, o firmanın kurumsal yapısı, firma sahip ve ortaklarının ticari anlayışı, muhasebeye bakış açıları ve hatta kültür seviyeleri gibi bir çok nedenle değişiklikler gösterebilir.

Bazı firmalarda Muhasebe birimi zurnanın son deliği iken bazen de patronun sağ kolu olarak kıymet görebilir. Bu işi yapan birçok meslektaşımızın duyduğu gibi sadece iki fatura işlemekten ibarette görülebilir.

Firma personeli olarak çalışan Bağımlı SMMM’ler Muhasebe işleyişinden başlayarak finans işlemleri, planlama, denetim, raporlama, ödemeler, tahsilatlar, personel işleri, satın alma, satış pazarlama, strateji oluşturma, envanter çıkarma, evrak düzenleme, yönetim, diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla olan ilişkiler, gibi bir çok görev ve sorumluluklar üstlenilebilirler.

Araç alım satım işlemleri, noter işlemleri, sözleşmeler, ihale işleri, iş güvenliği, belediye denetimleri, ve daha birçok iş sizden yukarıda saydığım kıstaslar dahlinde bazen sadece biri bazen de birkaçı birlikte üzerinize düşen görev ve sorumluluklar haline dönüşebilir.

Durun daha bitmedi firma sahiplerinin, ortaklarının, eşlerinin, çocuklarının bireysel ödemelerini dahi takip etmekte görev tanımınıza eklenebilir.

İçinizi karartmayalım işletme yönetiminin muhasebe müdürü olarak belgeli bir personel çalıştırması muhasebe birimine verdiği önemin bir göstergesidir. Ayrıca yukarıda bahsedilen işler ekip içinde etkin bir görev dağılımı ile halledilebilecek işlerdir.

Nelere dikkat etmeli nereden başlamalı;

Çalışmaya başlayacağınız işyerinde birçok konu hakkında yeterli bilgi sahibi olamayabilirsiniz. Bu çalıştığınız işyerindeki mevcut düzene göre biraz zaman alabilir. Ama bu zamanı kısaltmak ve daha çabuk adaptasyon sağlamak için yapabileceklerinizi şöyle anlatabiliriz.

Çalıştığınız sektör hakkında bilgi sahibi olmalısınız sektörün kendine özgü davranışları bilinmelidir. Sezon dönemleri, rakipler, kalifiye personel bulunabilirliği, sektörün en iyileri, sektörden ayrılan firmalar, çalıştığınız firmanın sektördeki yeri, hedefi, rakip olsa da faydalanılabilecek diğer firmalar gibi genel bilgiler araştırılmalı ve bilgi edinilmelidir.

Firmaya ait özellikli işlemler keşfedilmeli bunun için işletmeye ait bilanço, gelir tablosu, mizan, gibi mali tablolar incelenmeli firmanın kasa hareketleri, ithalat, ihracat, tevkifatlı alış ve satışları, personel ücret ödemeleri, personel sayısı, işe giriş çıkışlar, çalışma saatleri, mesai ödemeleri, cari hs. Sözleşmeleri, teminat mektupları, diğer sözleşmeler, taahhütler, fason işçilikler, taşeron işler, tedarikçi firma kayıtları gibi işlemleri öğrenilmelidir.

İşletmenin diğer birimleri, organizasyon yapısı öğrenilmeli birim sorumluları, yetki alanları ve veri akışı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Tavsiyeler

Ofis ortamında çalıştığınızı unutmayın giyim ve kuşamınıza dikkat edin kurum ve kuruluşlarda yapacağınız ziyaretlere hazırlıklı ve donanımlı gidin. (Kıssadan hisse: Ye kürküm ye!)


Kendinizi işletmede alışılagelmiş düzene uydurmaya çalışmayın kendi düzeninizi ve sisteminizi kurun, en azından var olan düzeni geliştirin, yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık olun.


Belgesiz işlem yapmayın yaptırmayın resmi olmasa da belgelendirme ve kayıt alışkanlığı kazanın ve bunu diğer personellerinize dikte edin öğretin.


Görev paylaşımı yapın her tarafa yetişemezsiniz. Her şeye hâkim olma konusunda çok ısrarlı olmayın görev ve sorumlulukları dağıtın ve takip edin denetleme yapın. İş yapan değil iş yaptıran olun. Tespit ettiğiniz hataları düzeltmeyin düzeltmeleri için talimat verin öğretin. Özgüveniniz tam olsun fakat ukalalık seviyesine ulaşmasın kimsenin sizi yerinizden edeceğinden korkmayın. Personelinizi donatın bilgilerinizi paylaşın emin olun sizin de onlardan öğreneceğiniz bir şeyler olacaktır.


Firma vergiye dönük bir muhasebe anlayışı belirlemiş ve bu kapsamda işler yapıyorsa işiniz dahada zor her işi ayrıca takip etmek ve birden fazla sistem geliştirmeniz gerekiyor.


Satın alma, satış pazarlama, depo, finans, personel işleri, birimlerinde çalışan diğer personel sorumluları ile sürekli ve etkin bir bilgi alışverişinde bulunmaya özen gösterin. Periyodik kısa toplantılar yapın.


Firmaya ait ödemelerin tek elden yapılmasını sağlayın tahsilat ve ödeme yetkilerini tek kişi üzerinde toplamayın.


Çek düzenleme yetkisi hakkında bilgi sahibi olun çeklerin vadesinde ödenmesi için hazırlıklarınızı yapın ve iyi bir takip sistemi oluşturun.


Ödemeler için belirli bir dönem ve belirli bir gün belirleyin (her ayın ikinci cuması, her hafta cumartesi gibi,) mümkünse tüm ödemeleriniz bankadan yapmaya çalışın, böylelikle tedarikçi firmalaların tahsilat sorumluları ile fazla muhattab olmak zorunda kalmaz daha az ziyaretçiniz olur zamanınız size kalır.


Tahsilat sorumluları ile irtibatlı olun üzerlerinde tahsilat tutmamalarını ve anlık bildirimde bulunmalarını sağlayın.


İzin, avans, gibi talepler için için matbu formlar hazırlayın ve düzenlenmesini sağlayın. İşe gelmeme geç gelme, ihbarname, tutanak ihtarname gibi evraklar için taslaklarınız olsun


Senelik izin defterini tutun ve takip edin,


Resmi defterler için iyi bir muhafaza yöntemi belirleyin sağlam bir arşiv kurulmasını sağlayın


Ajanda kullanmaya özen gösterin vergi ve cari hs. ödemeleri beyannameler bildirgeler için kullanın notlarınızı alın görüşmeleriniz hakkında kısa hatırlatıcı notlar alın. Söz uçar yazı kalır.


İş güvenliği uzmanınız ile tanışın birlikte hareket etmeye özen gösterin.


Demirbaş listesi oluşturun Zimmet formu kullanın


Aylık cari hesap mutabakatlarızı, Ba Bs gibi mutabakatlarınızı yazılı olarak yapın.


Her zaman hazırda güncel bir özgeçmişiniz olsun, yeni iş imkanlarına açık olun yeni işyeri yeni tecrube ve bilgi demektir. Çalıştığınız işyeri ayrıca bir okuldur üzerine para aldığınız kazançlı bir okul, ileride kendi ofisini açarak SMMM unvanını layıkıyla kullanman için bilgi biriktir.


Sır küpü olun firma ve ortaklara ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayın.


Personel Tedarikçi Müşterilerle mesafenizi koruyun yanlış anlaşılmalara mahal vermeyin.


İşvereniniz hakkında dedikodu yapmayın şikayet etmeyin.


Personelinize sosyal ağlar kullanımı için yasak vaya enazından sınırlama getirin.


İşletme sahip ve ortaklarının şirkette çalışan akrabalarına imtiyaz tanımayın elinizi verirseniz kolunuzu kaptırırsınız.


Evrak çantası hazırlayın içerisinde vekaletiniz, firmaya ait belgler ve benzeri evraklarınız olsun.


Kartvizitleri biriktirin görüşme yaptığınız kişileri telefonuzua kaydetme alışkanlığı kazanın


Mantar, küçük hatırlatıcı notlar ve unutmayınız formu kullanının, (Bende çok işe yarıyor)


Günlük haftalık aylık programlar hazırlayın yazarak çalışmaya özen gösterin.


Hayırlı mesailer..


SMMM Eyüp Koç