Bağış Fatura Düzeni ve Muhasebesi

Bağış Fatura Düzeni ve Muhasebesi

Gelir vergisi Kanunu madde 40/10 da belirtildiği üzere bu kapsamda yapılacak gıda temizlik giyecek ve yakacak yardımları vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kaydedilebilecektir.

Gelir Vergisi Kanunu;

Madde 40 İndirilecek Giderler:

10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.


Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlara ilişkin usul ve esaslar 251 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ‘nde düzenlemiştir.

Tebliğin “4 Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge” başlığı altında izah edildiği gibi;
  • Mal bedeli Vergi Usul Kanununun 232 inci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir.

  • Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacaktır

  • Faturada İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır. ibaresinin yer alması zorunludur.

Fatura Örneği:

Kısmi İstisna Kodları;

KISMİ İSTİSNA KODLARI LİSTESİ

Kodu

Adı

226

17/2-b ÖzelOkulları, Üniversite ve Yüksekokullar Tarafından Verilen Bedelsiz Eğitim Ve Öğretim Hizmetler

227

17/2-b Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetler

228

17/2-b Kanunun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Olarak Yapılan Teslimler

229

17/2-b Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri

Muhasebe Kayıt Düzeni Yevmiye Kaydı

6. Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim

Ticari işletmeye dahil malların (gıda maddelerinin) bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı Kanunun 17/2-b maddesine göre katma değer vergisinden müstesnadır. Katma değer vergisi mükellefleri, bir vergilendirme döneminde yaptıkları bağışların toplam tutarını ilgili dönem beyannamesinin 6 ve 7 nci satırlarına dahil etmek suretiyle beyanda bulunacaklardır.

Aynı Kanunun 30/a ve 32 nci maddelerine göre, kısmi istisna mahiyetindeki bu teslimin (gıda maddesi bağışlarının) bünyesine giren katma değer vergisi tutarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde, bağışlanan gıda maddelerinin iktisabı dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi tutarının hesaplanması ve aynı döneme ait katma değer vergisi beyannamesinin 20. satırına dahil edilmesi, aynı tutarın defter kayıtlarında “indirim KDV” hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

Bağışlanan gıda maddelerinin işletmeye dahil olmaması halinde ise, söz konusu malın maliyet bedeli (KDV dahil) Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.

Örnek

ABC Ltd. Şti. Gıda Bankacılığı faaliyetiyle iştigal eden bir vakfa fakirlere yardım amaçlı olarak dağıtılması  için 1.362,50 TL + KDV  tutarla almış olduğu gıda maddelerini bağışlamıştır.

İşleme ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi yapılacaktır.

———– 14/10/2018 ———-
157 Diğer Soklar 1.362,50
191 İndirilecek KDV 245,25
          329          Diğer Ticari Borçlar 1.607,75
Bağış Ve Yardım Amaçlı Alınan Malın Muhasebe Kaydı..

———– 15/10/2018 ———-
136 Diğer Çeşitli Alacaklar 1.362,50
         600           Yurt İçi Satışlar 1.362,50
Malın Vakfa Teslim Edilmesi

———– 15/10/2018 ———-
770 Genel Yönetim Giderleri 1.607,75
          391           Hesaplanan KDV 245,25
          136           Diğer Çeşitli Alacaklar 1.362,50
Bağışlanan Malın Ve KDV  Tutarının Gider Yazılması

Bağışlanan mal için vakıf tarafından teslim alındığını gösterir makbuz veya fatura üzerine konmuş şerh ile yapılacak gider kaydı.

———– 15/10/2018 ———-
900 Yapılan Bağış ve Yardımlar 1.607,75
         901           Yapılan Bağış ve Yardımlar Karşılığı 1.607,75
KKEG Kaydedilen Malın Nazım Hesaplarda Takibi

Muhasebe kayıtlarının vergisel etkileri işlemin yapıldığı tarihe eş zamanlı olarak Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler veya indirim istisnalar şeklinde bilgi mahiyetinde ayrıca 9 Nazım Hesaplar ‘da takip edilir.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 689-Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar (-) hesabında izlenemez veya herhangi bir gider hesabında alt hesap olarakta yer alamaz. (Kaynak YMMM Recep Selimoğlu)


———– 15/10/2018 ———-
623 Diğer Satışların Maliyeti(-) 1.362,50
          157           Diğer Stoklar 1.362,50
Bağışlanan Malın Maliyet Hesabına Devri

Envanter yöntemine göre mal tesliminden sonra veya bilanço hesap döneminde yapılacak kayıt.


1e1 Muhasebe. Com – SMMM EyüpKoç