Genel Sağlık Sigortası Uygulamasında Son Durum

Genel Sağlık Sigortası Uygulamasında Son Durum

  8.3.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılan birçok değişiklikle birlikte GSS uygulamasında da yeni düzenlemelere gidildi.

  Elbette değişikliğe gidilmesinin nedeni olarak mevcut ucube durumun işlevsizliğinin, beklenilen faydanın sağlanamamasının yanı sıra şüphesiz önümüzdeki referandumunda etkisi göz ardı edilemez.

  Üstat Ali Tezel’in literatüre kazandırdığı siyasilerinde argüman olarak sıkça kullandıkları “İşsiz Evlat Vergisi” veya “Yaşam Hakkı Haracı” neydi? ne oldu?

  01.01.2012 Tarihi itibari ile başlanan uygulamada esas; herhangi bir işyerinde çalışmayan SGK dan gelir ve aylık almayıp hiçbir sağlık güvencesi olmayan yerleşim yeri Türkiye olan Türk vatandaşlarının zorunlu olarak prim ödeme koşulu ile Genel Sağlık Sigortası Kapsamına alınması ve sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktı.

Yapılacak gelir testi sonucuna göre;

Gelir testi yaptıranların tabloda belirtilen tutarları, hiç gelir testi yaptırmayanların ise 60 G3 grubundan yani tavandan sisteme dahil edilerek prim ödemeleri gerekiyordu.

  Kaba bir hesapla tahakkuk eden primlerin %5’i ancak tahsil edilebildi. Tahsil edilemeyen prim tutarları için uygulamanın başlangıç tarihinden itibaren ertelemeler, yapılandırmalar ve bazı muafiyetler getirilse de sonuç alınamamış olması ve gitgide artan kamuoyu baskısı hükümeti bu konuda daha reel bir düzenleme yapmaya mecbur kıldı.

  Yeni uygulama ile yukarıdaki tablo uygulamasından vazgeçilerek herhangi bir işyerinde çalışmayan sağlık güvencesi olmayan SGK dan gelir ve aylık almayanlar  için 01.04.2017 tarihinden başlamak üzere

  • Gelir testi yaptırmayanlar için gelirleri Brüt Asgari Ücret olarak baz alınacak
  • 2017 yılı için Brüt asgari ücretin %3 ü kadar sabit 53,33 TL Prim tahakkuk edilecek
  • Hane halkı başına geliri Brüt Asgari Ücretin 1/3 ‘ün (592,50 TL) altında kalanlar prim ödemeyecek bu kişilerin primleri devlet tarafından karşılanacak

Daha önce tahakkuk etmiş ödenmemiş prim borcu olanlar;

  • Geçmişe dönük ait olduğu dönem aylık prim borcu tutarının 53,33 TL ve üzerinde olması halinde 53,33 TL üzerinden bu tutarın altında olan prim borçlarının ise tahakkuk eden borç tutarları üzerinden yeniden hesaplanacak
  • Hesaplanan yeni borç 01.04.2017 tarihinden itibaren 12 ay içinde peşin veya taksitle ödenebilecek
  • Bu tutara ödeme tarihine kadar geçen süre içerisinde herhangi bir faiz uygulanmayacak.
  • 01.04.2017 Tarihinden itibaren 12 ay boyunca gerekli koşulları (5510 / 67. Madde ) taşımaları halinde sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilecekler
  • GSS li olup ta gelir testine hiç başvurmayanların 01.04.2017 tarihten itibaren on iki ay içinde gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.
  • GSS prim borçlarına, 01.04.2017 tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Uyarılar;

01.04.2017 Tarihinden itibaren birikmiş borçlarınızdan kurtulmak veya yeni belirlenen tutardan ödemek için 12 aylık süre iyi değerlendirilmelidir.

Yine 12 aylık süre içerisinde gelir testi yaptırarak 2017 tarihi itibari ile hane halkı kişi başına düşen gelirin 592,50 TL altında oolduğunun belirlenmesi ile geçmişe dönük tüm borçlardan kurtulmak mümkün olacak

Genel Sağlık Sigortası Yükümlülüğü ne zaman başlar

Genel sağlık sigortası yükümlülüğü 18 yaşından itibaren

Lise mezunları mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıldan sonra her halükarda 20 yaşından itibaren

Üniversite mezunları mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıldan sonra yine her halükarda 25 yaşından itibaren

Genel Sağlık Sigortası yükümlülükleri kurum tarafından resen tesis ettirilir. Tescilin tebliğini izleyen 30 gün içerisinde gelir testi yaptırarak kişi başına gelir tutarının 592,50 TL altında çıkması durumunda gelir testi yapılıncaya kadar 01.04.2017 tarihinden sonra ödenmiş primler iade edilir.

Gelir testi yaptırmamış ve hiç prim ödememiş olanlar için yıllara göre ödenecek aylık prim tutarları tablosu

SMMM Eyüp Koç