Dönem Sonu Değerleme Hangi Döviz Kuru?

Dönem Sonu Değerleme Hangi Döviz Kuru?

Kur Farkı Değerlemelerini Hangi Döviz Kuru Üzerinden Yapmalıyız?

Vergi Usul Yasası’nın 280. maddesi hükmü gereği olarak yabancı paralar borsa rayici ile değerlenmelidir. Ülkemizde yabancı para borsası bulunmadığı için yabancı paralar dönem sonlarında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kurlar esas alınarak değerlenmektedir.

Geçici vergiye ilişkin olarak yapılacak kayıtlarda, T.C. M.B. tarafından Resmi Gazetede geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurlarının esas alınması gerekmektedir.

Kurlar efektif alış ve döviz alış olarak ayrı ayrı belirlenmiştir.

Değerleme yapılırken uygulamada, nakit yabancı paralar için efektif alış kuru

Yabancı paralar cinsinden düzenlenen poliçe, bono, senet, vb. belgeler için ise döviz alış kuru esas alınmaktadır.

Buna göre, değerlemede esas alınması gereken döviz kurları

Bakanlıkça dönem sonlarında yayımlanan tebliğ ile kur tespit ve ilan edilmişse bu kuru,


Bakanlıkça kur tespit ve ilan edilmemişse T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz alış kuru,


Nakit yabancı paralar için efektif alış kuru,


Yabancı paralar cinsinden düzenlenen poliçe, bono, senet, vb. belgeler için döviz alış kuru,


Bankalardaki dövizli mevduat ile ilgili dönem sonlarında T.C. Merkez Bankasınca belirlenen alış kuru


Madde 280 Yabancı Paralar
İlgili Kanun: VERGİ USUL KANUNU
(Değişik birinci fıkra: 26/6/1964 – 485/7 md.) Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tesbit olunur.
(Değişik: 22/7/1998 – 4369/7 md.) Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, bu Kanunun 281 ve 285 inci maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas alınır.

(Ek fıkra: 22/7/1998 – 4369/7 md. ; Mülga: 17/12/2003-5024/9 md.)


1e1Muahasebe.Com – SMMM Eyüp Koç