İhraç Kayıtlı Satış Faturası Ve Muhasebe Kaydı

İhraç Kayıtlı Satış Faturası Ve Muhasebe Kaydı

KDV Kanununun 11/1 maddesine 3297 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, “İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.


Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.


İmalatçı tarafından ihracatcıya malların teslimi için düzenlenecek fatura normal bir faturada olması gereken tüm şartları sağlamasının yanı sıra faturanın uygun bir tarafına KDV nin tahsil edilmediğini ve yasal dayanağını içeren bir şerh düşülür.

“3065 sayılı KDV Kanunun 11/1-c maddesi gereği ihraç kayıtlı satıldığından KDV Tahsil edilmemiştir.”

Veya,

“3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir”


Daha ayrıntılı bilgi için bakınız..


İhraç Kayıtlı Satış Örnek Fatura:


Muhasebe Kayıtları:

İhracatcı tarafından yapılacak yevmiye kaydında KDV İndirim konusu yapılmaksızın mal alış işlemi olarak değerlendirilir.

Hs. KoduHs. AçıklamasıBorçAlacak
153Ticari Mallar100.000,00 
320Satıcılar 100.000,00
24.04.2017 Tarihli A123456 Nl İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturası

Satıcı (İmalatçı) firma tarafından yapılacak muhasebe kayıtları ve özellik arz eden durumlar.

Satış Muhasebe Kaydı:

Hs. KoduHs. Açıklması Borç  Alacak 
120Alıcılar     100.000,00 
192Diğer KDV        18.000,00 
391Hesaplanan KDV         18.000,00
600Yurtiçi Satışlar      100.000,00
24.04.2017 Tarihli A123456 Nl İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası

A- Ödenecek KDV Tutarının İhraç Kayıtlı Teslim KDV’ sinden Büyük Olması Hali;

360 Ödenecek KDV > 192 Diğer KDV (Tecil Edilecek KDV)

A-1 KDV Tahakkuku:

Hs. KoduHs. Açıklması Borç  Alacak 
391Hesaplanan KDV        55.000,00 
191İndirilecek KDV         35.500,00
360Ödenecek Vergi ve Fonlar         19.500,00
Nisan 2017 KDV Tahakkuku

A-2 Ödenecek KDV nin Tecil Edilmesi:

Hs. KoduHs. Açıklması Borç  Alacak 
360Ödenecek Vergi ve Fonlar          18.000,00 
392Diğer KDV         18.000,00
Nisan 2017 KDV Tahakkuku Tecil Kaydı

A-3 İhracat Tamamlanıp Gerekli Belgeler Vergi Dairesine İbraz Edildiğinde Terkin İşlemi:

Hs. KoduHs. Açıklaması Borç  Alacak 
392Diğer KDV        18.000,00 
192Diğer KDV         18.000,00
24.04.2017 Tarihli A123456 Nl Satış fat. KDV Terkin

B- Ödenecek KDV Tutarının, İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin KDV’den Küçük Olması Hali;

360 Ödenecek KDV < 192 Diğer KDV (Tecil Edilecek KDV)


B-1 KDV Tahakkuku:

Hs. KoduHs. Açıklması Borç  Alacak 
391Hesaplanan KDV        55.000,00 
191İndirilecek KDV         42.500,00
360Ödenecek Vergi ve Fonlar         12.500,00
Nisan 2017 KDV Tahakkuku

B-2 Ödenecek KDV nin Tecil Edilmesi:

Hs. KoduHs. Açıklması Borç  Alacak 
360Ödenecek Vergi ve Fonlar        12.500,00 
392Diğer KDV         12.500,00
Nisan 2017 KDV Tahakkuku Tecil Kaydı

B-3 İhracat Tamamlanıp Gerekli Belgeler Vergi Dairesine İbraz Edildiğinde Terkin İşlemi:

Hs. KoduHs. Açıklaması Borç  Alacak 
136Diğer Çeşitli Alacaklar          5.500,00 
392Diğer KDV        12.500,00 
192Diğer KDV         18.000,00
24.04.2017 Tarihli A123456 Nl Satış fat. KDV Terkin

C- Devreden KDV Çıkması Hali;

360 Ödenecek KDV = 0, veya 190 Devreden KDV > 0


C-1 KDV Tahakkuku:

Hs. KoduHs. Açıklaması Borç  Alacak 
190Devreden KDV          5.000,00 
391Hesaplanan KDV        55.000,00 
191İndirilecek KDV         60.000,00
Nisan 2017 KDV Tahakkuku

C-2 Ödenecek KDV nin Tecil edilmesi

Tecil edilebilecek KDV yoktur


C-3 İhracat Tamamlanıp Gerekli Belgeler Vergi Dairesine İbraz Edildiğinde Terkin İşlemi:

Hs. KoduHs. Açıklaması Borç  Alacak 
136Diğer Çeşitli Alacaklar        18.000,00 
192Diğer KDV         18.000,00
24.04.2017 Tarihli A123456 Nl Satış fat. KDV Terkin

SMMM Eyüp Koç