İşbaşı Yapmayan Personelin İşe Giriş Bildirgesinin İptal Edilmesi

İşbaşı Yapmayan Personelin İşe Giriş Bildirgesinin İptal Edilmesi

Esas olarak Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin, işçinin işe başlamadan bir gün önceden kuruma e sigorta yolu ile bildirilmesi gerekmektedir.

İstisna olarak İnşaat, balıkçılık ve tarım işlerinde çalışan işçilerin işe giriş bildirgeleri aynı gün içinde verilebilmekte..

Öte yandan işe giriş bildirgesi verilen personelin bildirim tarihinde işbaşı yapmaması durumunda nasıl bir yol izleneceği konusunda SGK daki mevzuat boşluğu yüzünden meslek mensupları arasında faklı görüşler ve uygulamalar mümkün olmakta idi.

İşe Giriş bildirgeleri, istisna olarak belirttiğimiz iş alanları dışında sadece verildiği gün iptal edilebilmekte iken 25.08.2016 Tarihli 29812 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle birlikte işçinin işbaşı yapması gereken tarihi izleyen ilk iş günü akşamı saat 23:59 a kadar e-sigorta yoluyla iptal edilebilmesi imkanı sağlanmıştır.

Getirilen esnekliğe rağmen çeşitli nedenlerle gerekli sürelerde iptal edilemeyen SGK İşe Giriş Bildirgelerinin Bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne dilekçe ve ekleri ile müracaat edilerek iptali mümkün olabilmektedir.


Dilekçe örneği;

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

…………….. İL MÜDÜRLÜĞÜ

…………….. Sosyal Güvenlik Merkezi

Tarih      : … / …. / 2017

Konu     : SGK İşe Giriş Bildirgesi İptal Talebi

Sayı        :

   Müdürlüğünüze bağlı …………………………………………………………………………….. SGK İşyeri sicil numaralı dosya ile işlem görmekteyiz.

  Dilekçe ekli … / …. / 2017 tarihli ……………. Referans kodlu ……………………………. TC kimlik numaralı …………………… ……………… ya ait işe giriş bildirgesinin personelin işbaşı yapmaması nedeniyle iptalini arz ederiz.

Saygılarımızla

Firma Yetkilisi

Kaşe/İmza

Ekler:

  • İşe Giriş Bildirgesi
  • İşe Gelmeme/İşbaşı Yapmama Tutanağı
  • Firma Yetkilisi İmza Sirküleri Fotokopisi

Dilekçeyi elden veya PTT yolu ile İadeli Taahhütlü olarak gönderdikten sonra İşe Giriş Bildirgesi Görüntüleme yapılarak işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edebilirsiniz.


1e1 Muhasebe.Com – SMMM Eyüp Koç