Kasa Nakit Aşımı Ve Tevsik Zorunluluğu

Kasa Nakit Aşımı Ve Tevsik Zorunluluğu

  Kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple de denetlenemeyen kayıt dışı olabilecek faaliyetlerin önlenmesi amacıyla, belli bir tutarın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin, kayıt ve belgelerine kamu nezdinde itibar edilen kurumlar aracılığı ile yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Tevsik kelime anlamı itibari ile belgeye bağlama, belgeyle kanıtlama, belgeleme, Tevsik etmek ise belgeye bağlamak, belgeyle kanıtlamak, belgelemek anlamına gelen dilimize arapçadan geçmiş bir sözcük..

  Bu Kapsamda 2016 yılı itibari ile 7.000,00 TL yi aşan tutardaki mal ve hizmet teslimi ödemeleri, avans, depozito kapora gibi ödemeler, işletmelerin kendi ortakları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yaptıkları her türlü tahsilat ve ödemeler tevsik kapsamında olup banka ve PTT aracılığı ile yapılabilecektir.

Uyarı!
Araç kiralama işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler tutar sınırlaması olmaksızın 1.7.2017 tarihinden itibaren tevsik zorunluluğu kapsamındadır. VUK Tebliğ Sıra No 480

Uyarı!
  Konutlarda, her bir konut için aylık 500,00 TL, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutar sınırlaması olmaksızın tüm ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamındadır. GV Tebliğ Sıra No 298

Kapsam Dışı Ödeme Ve Tahsilatlar;

Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketiciler tarafından,

  • Genel Anlamıyla Kamu Daireleri ve bağlı kurumlarında
  • Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarında
  • Yetkili döviz müesseselerinde
  • Noterlerde
  • Tapu idarelerinde

yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatların aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu yoktur.

Kısmi İşlem Ve Ödemelerde Tevsik;

  Aynı gün içerisinde aynı kişiler tarafından farklı farklı tutarlarda fakat toplamda 7.000,00 TL yi aşan işlemlere ait ödemeler her halükarda banka ve diğer aracı finans kurumlarınca yapılmalıdır.

  Tutarın 7.000,00 TL altına bölünerek kısım kısım farklı günlerde ödenecek olması tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Böyle durumlarda herbir ödeme banka ve aracı finans kurumları aracılığı ile yapılmalıdır.

Örnek Hesap Ekstresi
Tarih İşlem Türü  Tutar   Tutar   Bakiye 
1.07.2019 Satın Alma Faturası 4.500,00 4.500,00
1.07.2019 Satıan Alma Faturası 2.750,00 7.250,00
1.08.2019 Ödeme 5.000,00 2.250,00
3.09.2019 Ödeme 2.250,00              0,00

  Tablodaki gibi aynı tarihte yapılmış toplamda 7.000,00 TL yi aşan işlemlere ait 7,000,00 TL nin altındaki ödemeler farklı farklı tarihlerde de olsa banka veya diğer aracı finans kurumlarınca yapılmalıdır.

Ceza Ve Yaptırımlar;

  Tevsik edici belge ile yapılmayan ödeme, tahsilat ve bu kapsamdaki mal teslimi, hizmet ifası için işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Ceza tutarı:

  • Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 1.900,00 TL
  • İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 980,00 TL.
  • Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar için 490,00 TL.

den az, olamaz

  Ancak, bu kapsamda bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası bu yıl için toplam 1.480.000 TL’yi geçemez.

1e1 Muhasebe.Com / SMMM Eyüp Koç