Kira Mukavelelerinde Damga Vergisi Hesaplaması

Kira Mukavelelerinde Damga Vergisi Hesaplaması

Kısaca Damga vergisi; hukuki sonuç doğuran ve resmi işleri belgeleyen, yazılıp imzalanmak veya veya imza yerine gecen bir işaret konmak süratiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat ve ve belli etmek için ibraz edilecek kâğıtlardan alınan dolaylı bir vergi türüdür.

Damga Vergisinin tarafları yukarda bahsettiğim kağıtları imzalayan kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar ve kurumlar ile kurumlar olabilmektedir.

Damga vergisinin beyanı ve ödenmesinden taraflar müteselsilen sorumludur. (Damga Vergisi Kanunu Md.24). taraflar aralarında bunu serbestçe belirleyebilirler.

Kira kontratı damga vergisi beyanı beyannameyi verecek olan tarafın sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunması halinde sözleşme tarihini takip eden bir sonraki ayın 23. Akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve en geç 26. Akşamına kadar ödenir. (Damga Vergisi Kanunu’nun 22/a ) Sürekli mükellefiyetin olmaması durumunda sözleşme tarihini takip eden ilk 15 gün içinde beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Kira damga vergisinin hesaplanmasında sözleşmede;

  • Nüsha sayısı
  • Adi kefalet veya Müşterek borçlu müteselsil kefalet bulunması
  • Ceza, cayma bedeli bulunması
  • Depozito ve teminat bedeli olması

Gibi hususlar ayrı ayrı değerlendirilir.

  • Konutlarda mesken olarak kira sözleşmelerinde noter huzurunda yapılmadıkça veya sadece kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi, depozito tutarı, kefalet şerhi içermemesi halinde damga vergisi aranmaz
  • Beyannamenin verilmesi ve ödenmesi konusunda sorumluluk taraflar arasında sözleşmeyle belirlenmiş olsa da beyan edilmemesinden ve ödenmemesinden taraflar müteselsilen sorumludur. Sözleşme hükümlerinin vergi dairesini bağlayıcılığı yoktur.
  • Damga vergisi zaman aşımı 5 yıldır.
  • Sözleşmenin kendiliğinden uzaması durumunda sözleşmenin bitiminden sonraki yıllar için ayrıca damga vergisi beyan edilmez.
  • Damga vergisi matrahı brüt tutar üzerinden hesaplanır

SMMM Eyüp Koç