Mali Tablolar

Hesap PlanıBasit BilançoAyrıntılı BilançoGelir TablosuSatışların Maliyeti Tablosu
TEK DÜZEN HESAP PLANI
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 Hazır Değerler
100 Kasa
101 Alınan Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)
108 Diğer Hazır Değerler
11 Menkul Kıymetler
110 Hisse Senetleri
111 Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları
118 Diğer Menkul Kıymetler
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
12 Ticari Alacaklar
120 Alıcılar
121 Alacak Senetleri
122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
126 Verilen Depozito Ve Teminatlar
127 Diğer Ticari Alacaklar
128 Şüpheli Ticari Alacaklar
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
13 Diğer Alacaklar
131 Ortaklardan Alacaklar
132 İştiraklerden Alacaklar
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
135 Personelden Alacaklar
136 Diğer Çeşitli Alacaklar
137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
138 Şüpheli Diğer Alacaklar
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
15 Stoklar
150 İlk Madde Malzeme
151 Yarı Mamuller
152 Mamuller
153 Ticari Mallar
157 Diğer Stoklar
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
159 Verilen Sipariş Avansları
17 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
170 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
179 Taşeronlara Verilen Avanslar
18 Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
180 Gelecek Aylara Ait Giderler
181 Gelir Tahakkukları
19 Diğer Dönen Varlıklar
190 Devreden Kdv
191 İndirilecek Kdv
192 Diğer Kdv
193 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
195 İş Avansları
196 Personel Avansları
197 Sayım Ve Tesellüm Noksanları
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)
2 DURAN VARLIKLAR
22 Ticari Alacaklar
220 Alıcılar
221 Alacak Senetleri
222 Alacak Senetleri Reeskontu(-)
224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
226 Verilen Depozito Ve Teminatlar
229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
23 Diğer Alacaklar
231 Ortaklardan Alacaklar
232 İştiraklerden Alacaklar
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
235 Personelden Alacaklar
236 Diğer Çeşitli Alacaklar
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
24 Mali Duran Varlıklar
240 Bağlı Menkul Kıymetler
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
242 İştirakler
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
245 Bağlı Ortaklıklar
246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
248 Diğer Mali Duran Varlıklar
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
25 Maddi Duran Varlıklar
250 Arazi Ve Arsalar
251 Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
252 Binalar
253 Tesis, Makine Ve Cihazlar
254 Taşıtlar
255 Demirbaşlar
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar
257 Birikmiş Amortismanlar(-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar
259 Verilen Avanslar
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260 Haklar
261 Şerefiye
262 Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
263 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
264 Özel Maliyetler
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268 Birikmiş Amortismanlar(-)
269 Verilen Avanslar
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
271 Arama Giderleri
272 Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
278 Birikmiş Tükenme Payları(-)
279 Verilen Avanslar
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler
281 Gelir Tahakkukları
29 Diğer Duran Varlıklar
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
292 Diğer Kdv
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
299 Birikmiş Amortismanlar(-)
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
30 Mali Borçlar
300 Banka Kredileri
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
304 Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
305 Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
309 Diğer Mali Borçlar
32 Ticari Borçlar
320 Satıcılar
321 Borç Senetleri
322 Borç Senetleri Reeskontu(-)
326 Alınan Depozito Ve Teminatlar
329 Diğer Ticari Borçlar
33 Diğer Borçlar
331 Ortaklara Borçlar
332 İştiraklere Borçlar
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335 Personele Borçlar
336 Diğer Çeşitli Borçlar
337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
34 Alınan Avanslar
340 Alınan Sipariş Avansları
349 Alınan Diğer Avanslar
35 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
350 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
37 Borç Ve Gider Karşılıkları
370 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı
373 Maliyet Giderleri Karşılığı
379 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
381 Gider Tahakkukları
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391 Hesaplanan Kdv
392 Diğer Kdv
393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
397 Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40 Mali Borçlar
400 Banka Kredileri
401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
405 Çıkarılmış Tahviller
407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
409 Diğer Mali Borçlar
42 Ticari Borçlar
420 Satıcılar
421 Borç Senetleri
422 Borç Senetleri Reeskontu(-)
426 Alınan Depozito Ve Teminatlar
429 Diğer Ticari Borçlar
43 Diğer Borçlar
431 Ortaklara Borçlar
432 İştiraklere Borçlar
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436 Diğer Çeşitli Borçlar
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
44 Alınan Avanslar
440 Alınan Sipariş Avansları
449 Alınan Diğer Avanslar
47 Borç Ve Gider Karşılıkları
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı
479 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481 Gider Tahakkukları
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
492 Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
493 Tesise Katılma Payları
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5 ÖZ KAYNAKLAR
50 Ödenmiş Sermaye
500 Sermaye
501 Ödenmemiş Sermaye(-)
52 Sermaye Yedekleri
520 Hisse Senetleri İhraç Primleri
521 Hisse Senedi İptal Kârları
522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
524 Maliyet Artışları Fonu
529 Diğer Sermaye Yedekleri
54 Kâr Yedekleri
540 Yasal Yedekler
541 Statü Yedekleri
542 Olağanüstü Yedekler
548 Diğer Kâr Yedekleri
549 Özel Fonlar
57 Geçmiş Yıllar Kârları
570 Geçmiş Yıllar Kârları
58 Geçmiş Yıllar Zararları(-)
580 Geçmiş Yıllar Zararları(-)
59 Dönem Net Kârı (Zararı)
590 Dönem Net Kârı
591 Dönem Net Zararı(-)
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI
60 Brüt Satışlar
600 Yurt İçi Satışlar
601 Yurt Dışı Satışlar
602 Diğer Gelirler
61 Satış İndirimleri(-)
610 Satıştan İadeler(-)
611 Satış İndirimleri(-)
612 Diğer İndirimler(-)
62 Satışların Maliyeti(-)
620 Satılan Mamuller Maliyeti(-)
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
622 Satılan Hizmet Maliyeti(-)
623 Diğer Satışların Maliyeti(-)
63 Faaliyet Giderleri(-)
630 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
631 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
632 Genel Yönetim Giderleri(-)
64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642 Faiz Gelirleri
643 Komisyon Gelirleri
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
645 Menkul Kıymet Satış Kârları
646 Kambiyo Kârları
647 Reeskont Faiz Gelirleri
648 Enflasyon Düzeltme Kârları
649 Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar
65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-)
653 Komisyon Giderleri(-)
654 Karşılık Giderleri(-)
655 Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
656 Kambiyo Zararları(-)
657 Reeskont Faiz Giderleri(-)
658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
659 Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-)
66 Finansman Giderleri(-)
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
67 Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
671 Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
679 Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
68 Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
680 Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
681 Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
689 Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
69 Dönem Net Kârı Veya Zararı
690 Dönem Kârı Veya Zararı
691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
692 Dönem Net Kârı Veya Zararı
697 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı
698 Enflasyon Düzeltme Hesabı
7 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)
70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
71 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
710 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Hesabı
711 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
712 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı
713 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı
72 Direkt İşçilik Giderleri
720 Direkt İşçilik Giderleri
721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
722 Direkt İşçilik Ücret Farkları
723 Direkt İşçilik Süre Farkları
73 Genel Üretim Giderleri
730 Genel Üretim Giderleri
731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri
734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
74 Hizmet Üretim Maliyeti
740 Hizmet Üretim Maliyeti
741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
75 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
750 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
751 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
752 Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları
76 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
761 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
762 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
77 Genel Yönetim Giderleri
770 Genel Yönetim Giderleri
771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
78 Finansman Giderleri
780 Finansman Giderleri
781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
782 Finansman Giderleri Fark Hesabı
7 MALİYET HESAPLARI (7/B SEÇENEĞİ)
79 Gider Çeşitleri
790 İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
791 İşçi Ücret Ve Giderleri
792 Memur Ücret Ve Giderleri
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
794 Çeşitli Giderler
795 Vergi, Resim Ve Harçlar
796 Amortisman Ve Tükenme Payları
797 Finansman Giderleri
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
799 Üretim Maliyet Hesabı
8 SERBEST HESAPLAR
9 NAZIM HESAPLAR
ÖRNEK FİRMA TİC. LTD. ŞTİ.
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF PASİF
1 DÖNEN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
10 Hazır Değerler 30 Mali Borçlar
11 Menkul Kıymetler 32 Ticari Borçlar
12 Ticari Alacaklar 33 Diğer Borçlar
13 Diğer Alacaklar 34 Alınan Avanslar
15 Stoklar 35 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
17 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri 36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
18 Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 37 Borç Ve Gider Karşılıkları
19 Diğer Dönen Varlıklar 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
2 DURAN VARLIKLAR 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
22 Ticari Alacaklar 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
23 Diğer Alacaklar 40 Mali Borçlar
24 Mali Duran Varlıklar 42 Ticari Borçlar
25 Maddi Duran Varlıklar 43 Diğer Borçlar
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44 Alınan Avanslar
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 47 Borç Ve Gider Karşılıkları
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
29 Diğer Duran Varlıklar 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5 ÖZ KAYNAKLAR
50 Ödenmiş Sermaye
52 Sermaye Yedekleri
54 Kâr Yedekleri
57 Geçmiş Yıllar Kârları
58 Geçmiş Yıllar Zararları(-)
59 Dönem Net Kârı (Zararı)
AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI
ÖRNEK FİRMA TİC. LTD. ŞTİ.
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF PASİF
1  DÖNEN VARLIKLAR 3  KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
100  Kasa 300  Banka Kredileri
101  Alınan Çekler 303  Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
102  Bankalar 304  Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
103  Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 305  Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
108  Diğer Hazır Değerler 306  Çıkarılmış Diğer Menkil Kıymetler
110  Hissesenetleri 308  Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
111  Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları 309  Diğer Mali Borçlar
112  Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları 320  Satıcılar
118  Diğer Hazır Değerler 321  Borç Senetleri
120  Alıcılar 322  Borç Senetleri Reeskontu(-)
121  Alacak Senetleri 326  Alınan Depozito Ve Teminatlar
122  Alacak Senetleri Reeskontu(-) 329  Diğer Ticari Borçlar
126  Verilen Depozito Ve Teminatlar 331  Ortaklara Borçlar
127  Diğer Ticari Alacaklar 332  İştiraklere Borçlar
128  Şüpheli Ticari Alacaklar 333  Bağlı Ortaklıklara Borçlar
129  Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) 335  Personele Borçlar
131  Ortaklardan Alacaklar 336  Diğer Çeşitli Borçlar
132  İştiraklerden Alacaklar 337  Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
133  Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 340  Alınan Sipariş Avansları
135  Personelden Alacaklar 349  Alınan Diğer Avanslar
136  Diğer Çeşitli Alacaklar 350 350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
137  Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 358 350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
138  Şüpheli Diğer Alacaklar 360  Ödenecek Vergi Ve Fonlar
139  Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 361  Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
150  İlk Madde Malzeme 368  Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
151  Yarımamuller 369  Ödenecek Diğer Yükümlülükler
152  Mamuller 370  Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
153  Ticari Mallar 371  Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
157  Diğer Stoklar 372  Kıdem Tazminatı Karşılığı
158  Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(- 373  Maliyet Giderleri Karşılığı
159  Verilen Sipariş Avansları 379  Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
170  Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri 380  Gelecek Aylara Ait Gelirler
179  Taşeronlara Verilen Avanslar 381  Gider Tahakkukları
180  Gelecek Aylara Ait Giderler 391  Hesaplanan Kdv
181  Gelir Tahakkukları 392  Diğer Kdv
190  Devreden Kdv 393  Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
191  İndirilecek Kdv 397  Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
192  Diğer Kdv 399  Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
193  Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 4  UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
195  İş Avansları 400  Banka Kredileri
196  Personel Avansları 405  Çıkarılmış Tahviller
197  Sayım Ve Tesellüm Noksanları 407  Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
198  Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 408  Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
199  Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-) 409  Diğer Mali Borçlar
2  DURAN VARLIKLAR 420  Satıcılar
220  Alıcılar 421  Borç Senetleri
221  Alacak Senetleri 422  Borç Senetleri Reeskontu(-)
222  Alacak Senetleri Reeskontu(-) 426  Alınan Depozito Ve Teminatlar
226  Verilen Depozito Ve Teminatlar 429  Diğer Ticari Borçlar
229  Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) 431  Ortaklara Borçlar
231  Ortaklardan Alacaklar 432  İştiraklere Borçlar
232  İştiraklerden Alacaklar 433  Bağlı Ortaklıklara Borçlar
233  Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 436  Diğer Çeşitli Borçlar
235  Personelden Alacaklar 437  Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
236  Diğer Çeşitli Alacaklar 438  Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
237  Diğer Alacak Senetleri Reeskontu 440  Alınan Sipariş Avansları
239  Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 449  Alınan Diğer Avanslar
240  Bağlı Menkul Kıymetler 472  Kıdem Tazminatı Karşılığı
241  Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 479  Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
242  İştirakler 480  Gelecek Yıllara Ait Gelirler
243  İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 481  Gider Tahakkukları
244  İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 492  Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
245  Bağlı Ortaklıklar 493  Tesise Katılma Payları
246  Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 499  Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
247  Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 5  ÖZ KAYNAKLAR
248  Diğer Mali Duran Varlıklar 500  Sermaye
249  Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) 501  Ödenmemiş Sermaye(-)
250  Arazi Ve Arsalar 520  Hisse Senetleri İhraç Primleri
251  Yeraltı Ve Yer Üstü Düzenleri 521  Hisse Senedi İptal Kârları
252  Binalar 522  Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
253  Tesis, Makine Ve Cihazlar 523  İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
254  Taşıtlar 524  Maliyet Artışları Fonu
255  Demirbaşlar 529  Diğer Sermaye Yedekleri
256  Diğer Maddi Duran Varlıklar 540  Yasal Yedekler
257  Birikmiş Amortismanlar(-) 541  Statü Yedekleri
258  Yapılmakta Olan Yatırımlar 542  Olağanüstü Yedekler
259  Verilen Avanslar 548  Diğer Kâr Yedekleri
260  Haklar 549  Özel Fonlar
261  Şerefiye 570  Geçmiş Yıllar Kârları
262  Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri 580  Geçmiş Yıllar Zararları(-)
263  Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 590  Dönem Net Kârı
264  Özel Maliyetler 591  Dönem Net Zararı(-)
267  Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268  Birikmiş Amortismanlar(-)
269  Verilen Avanslar
271  Arama Giderleri
272  Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
277  Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
278  Birikmiş Tükenme Payları(-)
279  Verilen Avanslar
280  Gelecek Yıllara Ait Giderler
281  Gelir Tahakkukları
291  Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
292  Diğer Kdv
293  Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294  Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
295  Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
297  Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298  Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
299  birikmiş Amortismanlar(-)
AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM
GELİR TABLOSU
A BRÜT SATIŞLAR
1 Yurt içi Satışlar
2 Yurt dışı Satışlar
3 Diğer Gelirler
B SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
1 Satıştan İadeler(-)
2 Satış İskontoları(-)
3 Diğer İndirimler(-)
C NET SATIŞLAR
D SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
1 Satılan Mamuller Maliyeti(-)
2 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
3 Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4 Diğer Satışların Maliyeti(-)
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
E FAALİYET GİDERLERİ(-)
1 Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
2 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
3 Genel Yönetim Giderleri(-)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
1 İştiraklerdan Temettü Gelirleri
2 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3 Faiz Gelirleri
4 Komisyon Gelirleri
5 Konusu Kalmayan Karşılıklar
6 Menkul Kıymet Satış Kârı
7 Kambiyo Kârları
8 Reeskont Faiz Gelirleri
9 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
G DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
1 Komisyon Giderleri(-)
2 Karşılık Giderleri(-)
3 Menkul Kıymet Satış Zararı(-)
4 Kambiyo Zararları(-)
5 Reeskont Faiz Giderleri(-)
6 Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
H FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
1 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
2 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
I OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
1 Önceki Dönem Gelir ve Kârları
2 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
J OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
1 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2 Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
ÜRETİM MALİYETİ
A Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
B Direkt İşçilik Giderleri
C Genel Üretim Giderleri
D Yarı mamul Kullanımı
a     Dönembaşı Stok (+)
b     Dönemsonu Stok (-)
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ
E Mamul Stoklarında Değişim
a     Dönembaşı Stok (+)
b     Dönemsonu Stok (-)
I SATILAN MAMUL MALİYETİ 
TİCARİ FAALİYET
A     Dönembaşı Ticari Mallar Stoku (+)
B     Dönem içi Alışlar (+)
C     Dönemsonu Tıcari Mallar (-)
II SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 
III SATILAN HİZMET MALİYETİ 
SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)