Mali Tablolar

Hesap PlanıBasit BilançoAyrıntılı BilançoGelir TablosuSatışların Maliyeti Tablosu
TEK DÜZEN HESAP PLANI
1DÖNEN VARLIKLAR
10Hazır Değerler
100Kasa
101Alınan Çekler
102Bankalar
103Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)
108Diğer Hazır Değerler
11Menkul Kıymetler
110Hisse Senetleri
111Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
112Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları
118Diğer Menkul Kıymetler
119Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
12Ticari Alacaklar
120Alıcılar
121Alacak Senetleri
122Alacak Senetleri Reeskontu(-)
124Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
126Verilen Depozito Ve Teminatlar
127Diğer Ticari Alacaklar
128Şüpheli Ticari Alacaklar
129Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
13Diğer Alacaklar
131Ortaklardan Alacaklar
132İştiraklerden Alacaklar
133Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
135Personelden Alacaklar
136Diğer Çeşitli Alacaklar
137Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
138Şüpheli Diğer Alacaklar
139Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
15Stoklar
150İlk Madde Malzeme
151Yarı Mamuller
152Mamuller
153Ticari Mallar
157Diğer Stoklar
158Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
159Verilen Sipariş Avansları
17Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
170Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
179Taşeronlara Verilen Avanslar
18Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
180Gelecek Aylara Ait Giderler
181Gelir Tahakkukları
19Diğer Dönen Varlıklar
190Devreden Kdv
191İndirilecek Kdv
192Diğer Kdv
193Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
195İş Avansları
196Personel Avansları
197Sayım Ve Tesellüm Noksanları
198Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
199Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)
2DURAN VARLIKLAR
22Ticari Alacaklar
220Alıcılar
221Alacak Senetleri
222Alacak Senetleri Reeskontu(-)
224Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
226Verilen Depozito Ve Teminatlar
229Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
23Diğer Alacaklar
231Ortaklardan Alacaklar
232İştiraklerden Alacaklar
233Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
235Personelden Alacaklar
236Diğer Çeşitli Alacaklar
237Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
239Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
24Mali Duran Varlıklar
240Bağlı Menkul Kıymetler
241Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
242İştirakler
243İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
244İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
245Bağlı Ortaklıklar
246Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)
247Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
248Diğer Mali Duran Varlıklar
249Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
25Maddi Duran Varlıklar
250Arazi Ve Arsalar
251Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
252Binalar
253Tesis, Makine Ve Cihazlar
254Taşıtlar
255Demirbaşlar
256Diğer Maddi Duran Varlıklar
257Birikmiş Amortismanlar(-)
258Yapılmakta Olan Yatırımlar
259Verilen Avanslar
26Maddi Olmayan Duran Varlıklar
260Haklar
261Şerefiye
262Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
263Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
264Özel Maliyetler
267Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268Birikmiş Amortismanlar(-)
269Verilen Avanslar
27Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
271Arama Giderleri
272Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
277Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
278Birikmiş Tükenme Payları(-)
279Verilen Avanslar
28Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
280Gelecek Yıllara Ait Giderler
281Gelir Tahakkukları
29Diğer Duran Varlıklar
291Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
292Diğer Kdv
293Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
295Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
297Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
299Birikmiş Amortismanlar(-)
3KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
30Mali Borçlar
300Banka Kredileri
301Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
302Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
303Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
304Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
305Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
306Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
308Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
309Diğer Mali Borçlar
32Ticari Borçlar
320Satıcılar
321Borç Senetleri
322Borç Senetleri Reeskontu(-)
326Alınan Depozito Ve Teminatlar
329Diğer Ticari Borçlar
33Diğer Borçlar
331Ortaklara Borçlar
332İştiraklere Borçlar
333Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335Personele Borçlar
336Diğer Çeşitli Borçlar
337Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
34Alınan Avanslar
340Alınan Sipariş Avansları
349Alınan Diğer Avanslar
35Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
350Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
36Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
360Ödenecek Vergi Ve Fonlar
361Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
369Ödenecek Diğer Yükümlülükler
37Borç Ve Gider Karşılıkları
370Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
372Kıdem Tazminatı Karşılığı
373Maliyet Giderleri Karşılığı
379Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
38Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
380Gelecek Aylara Ait Gelirler
381Gider Tahakkukları
39Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391Hesaplanan Kdv
392Diğer Kdv
393Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
397Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
399Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
4UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40Mali Borçlar
400Banka Kredileri
401Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
402Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
405Çıkarılmış Tahviller
407Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
408Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
409Diğer Mali Borçlar
42Ticari Borçlar
420Satıcılar
421Borç Senetleri
422Borç Senetleri Reeskontu(-)
426Alınan Depozito Ve Teminatlar
429Diğer Ticari Borçlar
43Diğer Borçlar
431Ortaklara Borçlar
432İştiraklere Borçlar
433Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436Diğer Çeşitli Borçlar
437Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
438Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
44Alınan Avanslar
440Alınan Sipariş Avansları
449Alınan Diğer Avanslar
47Borç Ve Gider Karşılıkları
472Kıdem Tazminatı Karşılığı
479Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
48Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
480Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481Gider Tahakkukları
49Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
492Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
493Tesise Katılma Payları
499Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5ÖZ KAYNAKLAR
50Ödenmiş Sermaye
500Sermaye
501Ödenmemiş Sermaye(-)
52Sermaye Yedekleri
520Hisse Senetleri İhraç Primleri
521Hisse Senedi İptal Kârları
522Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
523İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
524Maliyet Artışları Fonu
529Diğer Sermaye Yedekleri
54Kâr Yedekleri
540Yasal Yedekler
541Statü Yedekleri
542Olağanüstü Yedekler
548Diğer Kâr Yedekleri
549Özel Fonlar
57Geçmiş Yıllar Kârları
570Geçmiş Yıllar Kârları
58Geçmiş Yıllar Zararları(-)
580Geçmiş Yıllar Zararları(-)
59Dönem Net Kârı (Zararı)
590Dönem Net Kârı
591Dönem Net Zararı(-)
6GELİR TABLOSU HESAPLARI
60Brüt Satışlar
600Yurt İçi Satışlar
601Yurt Dışı Satışlar
602Diğer Gelirler
61Satış İndirimleri(-)
610Satıştan İadeler(-)
611Satış İndirimleri(-)
612Diğer İndirimler(-)
62Satışların Maliyeti(-)
620Satılan Mamuller Maliyeti(-)
621Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
622Satılan Hizmet Maliyeti(-)
623Diğer Satışların Maliyeti(-)
63Faaliyet Giderleri(-)
630Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
631Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
632Genel Yönetim Giderleri(-)
64Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar
640İştiraklerden Temettü Gelirleri
641Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642Faiz Gelirleri
643Komisyon Gelirleri
644Konusu Kalmayan Karşılıklar
645Menkul Kıymet Satış Kârları
646Kambiyo Kârları
647Reeskont Faiz Gelirleri
648Enflasyon Düzeltme Kârları
649Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar
65Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-)
653Komisyon Giderleri(-)
654Karşılık Giderleri(-)
655Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
656Kambiyo Zararları(-)
657Reeskont Faiz Giderleri(-)
658Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
659Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-)
66Finansman Giderleri(-)
660Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
661Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
67Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
671Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
679Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
68Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
680Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
681Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
689Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
69Dönem Net Kârı Veya Zararı
690Dönem Kârı Veya Zararı
691Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
692Dönem Net Kârı Veya Zararı
697Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı
698Enflasyon Düzeltme Hesabı
7MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)
70Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
700Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
701Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
71Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
710Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Hesabı
711Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
712Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı
713Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı
72Direkt İşçilik Giderleri
720Direkt İşçilik Giderleri
721Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
722Direkt İşçilik Ücret Farkları
723Direkt İşçilik Süre Farkları
73Genel Üretim Giderleri
730Genel Üretim Giderleri
731Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
732Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
733Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri
734Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
74Hizmet Üretim Maliyeti
740Hizmet Üretim Maliyeti
741Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
742Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
75Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
750Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
751Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
752Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları
76Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
760Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
761Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
762Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
77Genel Yönetim Giderleri
770Genel Yönetim Giderleri
771Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
772Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
78Finansman Giderleri
780Finansman Giderleri
781Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
782Finansman Giderleri Fark Hesabı
7MALİYET HESAPLARI (7/B SEÇENEĞİ)
79Gider Çeşitleri
790İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
791İşçi Ücret Ve Giderleri
792Memur Ücret Ve Giderleri
793Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
794Çeşitli Giderler
795Vergi, Resim Ve Harçlar
796Amortisman Ve Tükenme Payları
797Finansman Giderleri
798Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
799Üretim Maliyet Hesabı
8SERBEST HESAPLAR
9NAZIM HESAPLAR
ÖRNEK FİRMA TİC. LTD. ŞTİ.
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİFPASİF
1DÖNEN VARLIKLAR3KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
10Hazır Değerler30Mali Borçlar
11Menkul Kıymetler32Ticari Borçlar
12Ticari Alacaklar33Diğer Borçlar
13Diğer Alacaklar34Alınan Avanslar
15Stoklar35Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
17Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri36Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
18Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları37Borç Ve Gider Karşılıkları
19Diğer Dönen Varlıklar38Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
2DURAN VARLIKLAR39Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
22Ticari Alacaklar4UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
23Diğer Alacaklar40Mali Borçlar
24Mali Duran Varlıklar42Ticari Borçlar
25Maddi Duran Varlıklar43Diğer Borçlar
26Maddi Olmayan Duran Varlıklar44Alınan Avanslar
27Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar47Borç Ve Gider Karşılıkları
28Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları48Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
29Diğer Duran Varlıklar49Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5ÖZ KAYNAKLAR
50Ödenmiş Sermaye
52Sermaye Yedekleri
54Kâr Yedekleri
57Geçmiş Yıllar Kârları
58Geçmiş Yıllar Zararları(-)
59Dönem Net Kârı (Zararı)
AKTİF TOPLAMIPASİF TOPLAMI
ÖRNEK FİRMA TİC. LTD. ŞTİ.
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİFPASİF
1 DÖNEN VARLIKLAR3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
100 Kasa300 Banka Kredileri
101 Alınan Çekler303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
102 Bankalar304 Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)305 Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
108 Diğer Hazır Değerler306 Çıkarılmış Diğer Menkil Kıymetler
110 Hissesenetleri308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
111 Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları309 Diğer Mali Borçlar
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları320 Satıcılar
118 Diğer Hazır Değerler321 Borç Senetleri
120 Alıcılar322 Borç Senetleri Reeskontu(-)
121 Alacak Senetleri326 Alınan Depozito Ve Teminatlar
122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)329 Diğer Ticari Borçlar
126 Verilen Depozito Ve Teminatlar331 Ortaklara Borçlar
127 Diğer Ticari Alacaklar332 İştiraklere Borçlar
128 Şüpheli Ticari Alacaklar333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)335 Personele Borçlar
131 Ortaklardan Alacaklar336 Diğer Çeşitli Borçlar
132 İştiraklerden Alacaklar337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar340 Alınan Sipariş Avansları
135 Personelden Alacaklar349 Alınan Diğer Avanslar
136 Diğer Çeşitli Alacaklar350350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)358350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
138 Şüpheli Diğer Alacaklar360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
150 İlk Madde Malzeme368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
151 Yarımamuller369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
152 Mamuller370 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
153 Ticari Mallar371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
157 Diğer Stoklar372 Kıdem Tazminatı Karşılığı
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-373 Maliyet Giderleri Karşılığı
159 Verilen Sipariş Avansları379 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
170 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
179 Taşeronlara Verilen Avanslar381 Gider Tahakkukları
180 Gelecek Aylara Ait Giderler391 Hesaplanan Kdv
181 Gelir Tahakkukları392 Diğer Kdv
190 Devreden Kdv393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
191 İndirilecek Kdv397 Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
192 Diğer Kdv399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
193 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
195 İş Avansları400 Banka Kredileri
196 Personel Avansları405 Çıkarılmış Tahviller
197 Sayım Ve Tesellüm Noksanları407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)409 Diğer Mali Borçlar
2 DURAN VARLIKLAR420 Satıcılar
220 Alıcılar421 Borç Senetleri
221 Alacak Senetleri422 Borç Senetleri Reeskontu(-)
222 Alacak Senetleri Reeskontu(-)426 Alınan Depozito Ve Teminatlar
226 Verilen Depozito Ve Teminatlar429 Diğer Ticari Borçlar
229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)431 Ortaklara Borçlar
231 Ortaklardan Alacaklar432 İştiraklere Borçlar
232 İştiraklerden Alacaklar433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar436 Diğer Çeşitli Borçlar
235 Personelden Alacaklar437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
236 Diğer Çeşitli Alacaklar438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu440 Alınan Sipariş Avansları
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)449 Alınan Diğer Avanslar
240 Bağlı Menkul Kıymetler472 Kıdem Tazminatı Karşılığı
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)479 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
242 İştirakler480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)481 Gider Tahakkukları
244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)492 Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
245 Bağlı Ortaklıklar493 Tesise Katılma Payları
246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)5 ÖZ KAYNAKLAR
248 Diğer Mali Duran Varlıklar500 Sermaye
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)501 Ödenmemiş Sermaye(-)
250 Arazi Ve Arsalar520 Hisse Senetleri İhraç Primleri
251 Yeraltı Ve Yer Üstü Düzenleri521 Hisse Senedi İptal Kârları
252 Binalar522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
253 Tesis, Makine Ve Cihazlar523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
254 Taşıtlar524 Maliyet Artışları Fonu
255 Demirbaşlar529 Diğer Sermaye Yedekleri
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar540 Yasal Yedekler
257 Birikmiş Amortismanlar(-)541 Statü Yedekleri
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar542 Olağanüstü Yedekler
259 Verilen Avanslar548 Diğer Kâr Yedekleri
260 Haklar549 Özel Fonlar
261 Şerefiye570 Geçmiş Yıllar Kârları
262 Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri580 Geçmiş Yıllar Zararları(-)
263 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri590 Dönem Net Kârı
264 Özel Maliyetler591 Dönem Net Zararı(-)
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268 Birikmiş Amortismanlar(-)
269 Verilen Avanslar
271 Arama Giderleri
272 Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
278 Birikmiş Tükenme Payları(-)
279 Verilen Avanslar
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler
281 Gelir Tahakkukları
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
292 Diğer Kdv
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
299 birikmiş Amortismanlar(-)
AKTİF TOPLAMPASİF TOPLAM
GELİR TABLOSU
ABRÜT SATIŞLAR
1Yurt içi Satışlar
2Yurt dışı Satışlar
3Diğer Gelirler
BSATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
1Satıştan İadeler(-)
2Satış İskontoları(-)
3Diğer İndirimler(-)
CNET SATIŞLAR
DSATIŞLARIN MALİYETİ(-)
1Satılan Mamuller Maliyeti(-)
2Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
3Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4Diğer Satışların Maliyeti(-)
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
EFAALİYET GİDERLERİ(-)
1Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
2Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
3Genel Yönetim Giderleri(-)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
FDİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
1İştiraklerdan Temettü Gelirleri
2Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3Faiz Gelirleri
4Komisyon Gelirleri
5Konusu Kalmayan Karşılıklar
6Menkul Kıymet Satış Kârı
7Kambiyo Kârları
8Reeskont Faiz Gelirleri
9Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
GDİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
1Komisyon Giderleri(-)
2Karşılık Giderleri(-)
3Menkul Kıymet Satış Zararı(-)
4Kambiyo Zararları(-)
5Reeskont Faiz Giderleri(-)
6Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
HFİNANSMAN GİDERLERİ(-)
1Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
2Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
IOLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
1Önceki Dönem Gelir ve Kârları
2Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
JOLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
1Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
KDÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
ÜRETİM MALİYETİ
ADirekt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
BDirekt İşçilik Giderleri
CGenel Üretim Giderleri
DYarı mamul Kullanımı
a    Dönembaşı Stok (+)
b    Dönemsonu Stok (-)
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ
EMamul Stoklarında Değişim
a    Dönembaşı Stok (+)
b    Dönemsonu Stok (-)
ISATILAN MAMUL MALİYETİ 
TİCARİ FAALİYET
A    Dönembaşı Ticari Mallar Stoku (+)
B    Dönem içi Alışlar (+)
C    Dönemsonu Tıcari Mallar (-)
IISATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 
IIISATILAN HİZMET MALİYETİ 
SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)