Personel Maaş Haczi Ve Muhasebe Yevmiye Kaydı

Personel Maaş Haczi Ve Muhasebe Yevmiye Kaydı

  Birçok meslektaşımızın uygulamakta ve birçok meslektaşımızın da yeni yeni karşılaşmakta olduğu ve forum sitelerinde sıkça karşımıza çıkan bir konu “Personel maaşından yapılan icra kesintileri, ödemesi ve bunlara ilişkin defter kayıtları”

  Süreç ilgili icra dairesinden gelen yazı ile başlamakta ve yazı ile belirtilen oranlar dahilinde tüm borç bitince de sona ermektedir. Tabi ki bu süre içerisinde personelin işten çıkması ile yükümlülükten kurtulma ihtimalini de unutmayalım.

  Hemen belirtelim işçi için yapılan bu icra işlemleri dolayısıyla harcanan mesai veya ek masraflar işçiden rücu edilemez.  Ayrıca bu nedenin işçinin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek içinde tek başına yeterli olmayacağı açıktır. Tabi ki işveren işçinin gerekli diğer koşulları sağlamış olması halinde ihbar ve kıdem tazminatları ödeyerek iş akdini tek taraflı fesih yoluna gidebilir. Burada unutulmaması gereken haklı nedenin olmayışı nedeniyle işçinin işe iadesini talep edebileceğidir. Ayrıca icra dairesi talebinden sonra işçiye ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı gibi ödemelerin toplam icra tutarı mahsup edildikten sonra ödenecek olması nedeniyle personele de gerekli fayda sağlanmamış olacaktır. Tecrübelerle sabittir ki küskün personel size icra kesintileri için harcayacağınız mesaiden daha fazlasına mal olacaktır.

  İcra dairesinden gelen tebliğ zarfı muhakkak ilgili kişi tarafından teslim alınmalı ve teslim alınma tarihi bu zarfa yazılmalıdır. Tebliğ tarihi itibari ile icra dairesine karşı, personel icra kesintilerini ve tüm bildirimleri yapma yükümlülükleriniz başlamış olacaktır. İcra dairesine gerekli ödemeleri tebliğ tarihini takip eden aydan itibaren yapacağınızı bir yazıyla bildirmeniz yararlı olacaktır.

  Pek tabi ki bazı durumlarda kesilemeyecek olması da mümkündür. İşçinin tebliğ tarihinden önce işten çıkarılmış veya çıkmış olması, personel ücretinde hali hazırda uygulanmakta olan başka bir dosya ile icra kesintisi olması gibi, ama bu tür durumlarında ilgili icra dairesine bildirimi gerekmektedir. Yine belirtelim bu tür bildirimleri tebliğ tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde yapmayı ve yazılarınızın görüldü onaylı veya evrak kayıt numaralı birer nüshalarının sizde bulunması gerektiğini unutmayınız. Bildirimlere ilişkin örnek yazıları ve basit bir personel icra takip tablosunu yazı ekinde paylaşacağım.

Dummy image

  Haciz miktarı genellikle net ücretin ¼ ü kıdem ve ihbar tazminatı tutarının da tamamı olarak bildirilmektedir. Burada yanlış anlaşılan diğer bir hususta bu oranın maaşa uygulanabilecek en üst oran olduğu düşünülmektedir. Aksine ilgili yasada maaş üzerine uygulanacak haciz oranı ¼ ün altında olamaz denilmektedir..   (İcra ve İflas Kanunu MADDE 83) Kesinti matrahı ise kısaca ücretlinin o dönem alacağı ücretlerin tümüdür. Yine atlanan veya unutulan bir başka hususta ay içerisinde alınan nakit avansların haciz matrahına dahil edilmemesidir. Sık sorulan bir diğer hususta Asgari Geçim İndiriminin de hacze konu olup olmayacağıdır. Asgari geçim indiriminin gelir vergisi tutarından sağlanan bir indirim ve işçiye sağlanan bir menfaat olması nedeniyle hacze dahil edilmemelidir.

  Bir başka konuda sıraya konan haciz tutarı için faiz işletilip işletilemeyeceğidir. Sıraya konan maaş haciz tutarlarına normal olarak yıllık yasal faiz oranında veya hacze taraf olan kurum ile yapılan sözleşmede belirtilen oran üzerinden günlük olarak hesaplanır.

Örnek: Kasım 2013 Net Maaş (AGİ Dahil) 1.573,40 TL ay içerisinde alınan avans 200,00 TL bordroda ödenecek tutar 1.373,40 TL olmasına karşın icra tutarı oranı avans dahil tutar olan 1.500,00 TL üzerinden hesaplanacaktır. (1.500,00 X 1/4 = 393,35)

Personel Avansı Yevmiye Kaydı

196 PERSONEL AVANSLARI
200,00
          102 BANKALAR
200,00

Ücret Tahakkuku:

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
2.098,17
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
514,05
          361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ
765,83
          361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ
62,95
          360 ÖDENECEK GELİR VERGİSİ
267,52
          360 ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ
15,93
          360 ÖDENECEK GELİR VERGİSİ
73,40
          196 PERSONEL AVASLARI
200,00
          335 ÖDENECEK NET ÜCRETLER
1373,40

İcra Kesintisi Kaydı

335 ÖDENECEK NET ÜCRETLER
393,35
          369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
393,35

İcra Dosyasına Ödeme

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
393,35
          102 BANKALAR
393,35

SMMM Eyüp Koç