Pratik Bilgiler 2018

GELİR VERGİSİ
Ticari Kazancın Tespiti

Ticari kazanç VUK ve GVK hükümlerine göre gerçek (bilanço ve işletme hesabı esası) veya basit usule göre tespit edilir.
Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki olumlu farktır.
İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ve giderler arasındaki olumlu farktır.
Ticari kazancı Bilanço Esasına göre tespit edilenlere Birinci sınıf tüccar, İşletme Hesabı Esasına göre tespit edilenlere İkinci sınıf tüccar denir.

Birinci Sınıf Tücaarlar

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 190.000 TL veya satışlarının tutarı 260.000 TL aşanlar;

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 100.000 TL aşanlar;

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000 TL aşanlar;

4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir);

5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan ve lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutulmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilebilir),

6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

Not: Bu kriterlerin altında kalanlar ile yeni işe başlayan tüccarlar (yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar) İkinci Sınıf Tüccar sayılırlar.

Birinci ve İkinci Sınıf Tüccarlarda Sınıf Değiştirme

II. Sınıftan I. Sınıfa Geçiş”

1. Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20’yi aşan oranda fazla olması.

2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20’ye kadar fazlalık göstermesi.

I. Sınıftan II. Sınıfa Geçiş

3. Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20’yi aşan oranda düşük olması.

4. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20’ye kadar düşüklük göstermesi.

Yıllar İtibariyle Defter Tutma Hadleri

YıllarAlış – SatışGayri safi iş
hasılatı
İş Hasılatı x
5 + Satış
2013150.000 – 200.00080.000150.000
2014150.000 – 200.00080.000150.000
2015160.000 – 220.00088.000160.000
2016168.000 – 230.00090.000168.000
2017170.000 – 230.00090.000170.000
2018190.000 – 260.000100.000190.000

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz).

2. İşyerleri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL’yi, diğer yerlerde 4.900 TL’yi aşmamak;

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak veya olmamış olmak

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 100.000 TL’yi veya yıllık satışları tutarının 148.000 TL’yi aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 49.000 TL’yi lirayı aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 100.000 TL’yi aşmaması.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şarlarına İlişkin Hadler

YıllarBüyükşehir Belediye
Sınırları içinde
Diğer Yerlerde
20145.5003.800
20156.0004.000
20166.3004.200
20176.5004.300
20187.4004.900

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şarlarına İlişkin Hadler

YıllarAlış – Satışİş Hasılatı + Satış
201477.000 – 110.00077.000
201584.000 – 120.00084.000
201688.000 – 126.00088.000
201790.000 – 130.00090.000
2018100.000 – 148.000100.000

Basit Usule Tabi Olanlar İçin İndirim Tutarı

İndirim Tutarı9.000,00 TL

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş

Basit usule tabi olmanın genel şartlarını topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri özel şartlarda yazılı hadlerden (GVK md.48) düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayı içinde yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usule geçebilmektedirler.

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Basit usulde vergilendirilen yükümlülerin belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, VUK’un mükerrer 257. maddenin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, özel hadler belirleme yetkisi GVK’nın 48. maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların 2018 yılında basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2017 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın cinsiBüyükşehir belediye
sınırları dışında
Büyükşehir belediye
sınırları içinde
Yıllık alımYıllık satımYıllık alımYıllık alım
Değerli Kağıt160.000180.000200.000220.000
Şeker – Çay120.000160.000148.000190.000
Milli Piyango bileti,
Süper Toto ve benzeri
120.000160.000148.000190.000
İçki (bira-şarap hariç)
ispirto, sigara, tütün
120.000160.000148.000190.000
Akaryakıt
(LPG hariç)
180.000190.000220.000260.000

Not: Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Ve Şartları

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Ve Şartları

 • Enflasyon düzeltmesi: Parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, malî tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasıdır.
 • Parasal olmayan kıymetler: TL’nin değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kaldığı halde satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kıymetler olarak tanımlanan parasal kıymetler dışındaki kıymetlerdir.
 • Düzeltme katsayısı: Malî tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıdır.
 • Fiyat endeksi (ÜFE): Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye geneli için hesaplanan ve ilân edilen Üretici Fiyatları Genel Endeksidir.

Enflasyon Düzeltmesi Uygulama Şartları

1. Enflasyon düzeltmesi, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için geçerlidir.

2. Fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den fazla olması.

3. Fiyat endeksindeki artışın içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması.

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması

1. Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınır.

2. Mükellefler düzeltme işleminde Maliye Bakanlığınca belirlenen toplulaştırılmış yöntemleri uygulayabilirler. Ancak toplulaştırılmış yöntemlerden birini seçen mükellefler seçtikleri yöntemden, bu seçimi yaptıkları hesap dönemi dahil üçüncü hesap döneminin sonuna kadar dönemezler.

3. Düzeltme sonucu bulunan tutarlar, izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değerleri olarak dikkate alınır. 2003 yılı sonu itibariyle düzeltilmiş değerler, sonraki dönemlerde yeniden düzeltmeye tabi tutulurken düzeltme katsayıları yerine taşıma katsayıları kullanılır.

4. Amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplanır. Kazançlarını işletme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek erbabı da amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tâbi tutabilirler.

2018 Yılı Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması

2017 yılı sonu itibariyle fiyat endeksindeki artışın geriye doğru 12 ve 36 aylık süreçte % 10 ve % 100’lük oranları aşmamış olması nedeniyle enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

Ancak VUK’un mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrasının 9 numaralı bendine göre münhasıran sürekli olarak işlenmiş Altın, Gümüş alım satımı ve imalatı ile iştigal eden mükellefler aynı maddenin 1 numaralı bendinde yer alan (% 10 ve % 100 oranlarının aşılması) koşullarına bağlı olmaksızın her halükarda enflasyon düzeltmesi yapacaklardır.

2018 yılı geçici vergi dönemlerinde her iki şart birden gerçekleşmedikçe münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler dışında kalanlar enflasyon düzeltmesi yapmayacaklardır.

TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-Üfe) (2003 = 100)

AylarYıllar
 200920102011201220132014201520162017
Ocak155,16164,94182,75203,10206,91229,10236,61250,67284,99
Şubat156,97167,68185,90202,91206,65232,27239,46250,16288,59
Mart157,43170,94188,17203,64208,33233,98241,97251,17291,58
Nisan158,45174,96189,32203,81207,27234,18245,42252,47293,79
Mayıs158,37172,95189,61204,89209,34232,96248,15256,21295,31
Haziran159,86172,08189,62201,83212,39233,09248,78257,27295,52
Temmuz158,74171,81189,57201,20214,50234,79247,99257,81297,65
Ağustos159,40173,79192,91201,71214,59235,78250,43258,01300,18
Eylül160,38174,67195,89203,79216,48237,79254,25258,77300,90
Ekim160,84176,78199,03204,15217,97239,97253,74260,94306,04
Kasım162,92176,23200,32207,54219,31237,65250,13266,16312,21
Aralık163,98178,54202,33207,29221,74235,84249,31274,09316,48

Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) (2003 = 100)

AylarYıllar
 200920102011201220132014201520162017
Ocak160,90174,07182,60201,98216,74233,54250,45274,44299,74
Şubat160,35176,59183,93203,12217,39234,54252,24274,38302,17
Mart162,12177,62184,70203,96218,83237,18255,23274,27305,24
Nisan162,15178,68186,30207,05219,75240,37259,39276,42309,23
Mayıs163,19178,04190,81206,61220,07241,32260,85278,02310,61
Haziran163,37177,04188,08204,76221,75242,07259,51279,33309,78
Temmuz163,78176,09187,31204,29222,44243,17259,74282,58310,24
Ağustos163,29176,90188,67204,43222,21243,40260,78281,76311,85
Eylül163,93179,07190,09207,55223,91243,74263,11282,27313,88
Ekim167,88182,35196,31211,62227,94248,37267,20286,33320,40
Kasım170,01182,40199,70212,42227,96248,82268,98287,81325,18
Aralık170,91181,85200,85213,23229,01247,72269,54292,54327,41

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

Teşvik Sisteminde İller Grupları

TEŞVİK SİSTEMİNDE İLLER GRUPLARI

1.’ci Grup İller (8 İl): İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Muğla.

2.’ci Grup İller (13 İl): Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Kırklareli, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.

3.’cü Grup İller (12 İl): Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak.

4.’cü Grup İller (17 İl): Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas.

5.’i Grup İller (16 İl): Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Ordu, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat.

6.’cı Grup İller (15 İl): Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van.

Teşvik Araçları

TEŞVİK ARAÇLARI
KDV İstisnasıFaiz Desteği
Gümrük Vergisi MuafiyetiKDV İadesi
Vergi İndirimiSigorta Primi Desteği
Sig. Primi İşveren His. DesteğiGelir Vergisi Stopajı Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi

Yeni Teşvik Sistemindeki Teşvik Belgeleri

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEKİ TEŞVİK BELGELERİ
1. Genel Teşvik Belgesi3. Büyük Ölçekli Yatırımlar
2. Bölgesel Teşvik Belgesi4. Stratejik Yatırımlar

Genel Teşvik Belgesi

GENEL TEŞVİK BELGESİ

• Bölge ayırımı yapılmaksızın tüm bölgelere Genel Teşvik Belgesi verilebilir. Asgari sabit yatırım tutarının;
– I ve II. Bölgelerde 1 milyon TL
– III-IV-V ve VI. bölgelerde 500 bin TL olması gerekir.

• OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta – yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere, 1’inci, 2’nci ve 3’ncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4’üncü bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Sağlanan Destek Unsurları

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek UnsurlarıBölgeler
123456
KDV İstisnasıVARVARVARVARVARVAR
Gümrük Vergisi MuafiyetiVARVARVARVARVARVAR
VergiİndirimiYatırımaKatkı (%)OSB Dışı152025304050
OSB İçi202530405055
Sigorta Primi İşverenHissesi DesteğiOSB Dışı2 Yıl3 Yıl5 Yıl6 Yıl7 Yıl10 Yıl
OSB İçi3 Yıl5 Yıl6 Yıl7 Yıl10 Yıl12 Yıl
Yatırım Yeri TahsisiVARVARVARVARVARVAR
FaizDesteğiİç KrediYOKYOK3 Puan4 Puan5 Puan7 Puan
Döviz/Döv. End. Kredi1 Puan1 Puan2 Puan2 Puan
Sig. Primi İşçi Hissesi DesteğiYOKYOKYOKYOKYOK10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOKYOKYOKYOKYOK10 Yıl

Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek UnsurlarıBölgeler
123456
KDV İstisnasıVARVARVARVARVARVAR
Gümrük Vergisi MuafiyetiVARVARVARVARVARVAR
VergiİndirimiYatırımaKatkı (%)OSB Dışı253035405060
OSB İçi303540506065
Sigorta Primi İşverenHissesi DesteğiOSB Dışı2 Yıl3 Yıl5 Yıl6 Yıl7 Yıl10 Yıl
OSB İçi3 Yıl5 Yıl6 Yıl7 Yıl10 Yıl12 Yıl
Yatırım Yeri TahsisiVARVARVARVARVARVAR
Sig. Primi İşçi Hissesi DesteğiYOKYOKYOKYOKYOK10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı DesteğiYOKYOKYOKYOKYOK10 Yıl

Stratejik Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek UnsurlarıBölgeler
123456
KDV İstisnasıVAR
Gümrük Vergisi MuafiyetiVAR
Vergi İndirimiYatırıma Katkı Oranı (%)50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)
Yatırım Yeri TahsisiVAR
Faiz Desteğiİç Kredi5 Puan
Döviz/Dövize End. Kredi2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği10 yıl (Sadece 6. Bölgede)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği10 yıl (Sadece 6. Bölgede)
KDV İadesiVAR
(Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

İndirimli Kurumlar / Gelir Vergisi Uygulaması

İNDİRİMLİ KURUMLAR / GELİR VERGİSİ UYGULAMASI
 Bölgesel TeşvikUygulamalarıBüyük Ölçekli Yatırımlar
BölgelerKatkı Oranıİndirim OranıKatkı Oranıİndirim Oranı
115502550
220553055
325603560
430704070
540805080
650906090

ZİRAİ KAZANÇLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Zirai Kazancın Tespiti

ZİRAİ KAZANCIN TESPİTİ

Zirai kazançlarda vergilendirme gerçek usul ve gerçek dışı usul olmak üzere ikiye ayrılıp, gerçek usul de kendi arasında bilanço ve zirai işletme hesabı olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek usule tabi olan bir çiftçi isterse bilanço, isterse işletme hesabı esasına göre vergilendirilir. Kimlerin gerçek usule tabi olacağı, bunların işletme büyüklüğü ölçüsü ve motorlu zirai araç ölçüsüne göre belirlenir.

İşletme Büyüklüğü Ölçüsü

İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜSÜ

A) Arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetlerde:

1. grup: Hububat ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı; taban arazide 900, kıraç arazide 1700 dönüm,

2. grup: Bakliyat, afyon susam, keten, kendir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 1000 dönüm,

3. grup: Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 950 d.

4. grup: Pamuk ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 400 d.

5. grup: Çeltik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 d.

6. grup: Pancar ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 d.

7. grup: Patates, soğan, sarımsak ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm,

8. grup: Çay ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 150 d.

9. grup: Tütün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 d.

10. grup: Sebze ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 d.

11. grup: Sera ve çiçekçilik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 8 dönüm,

12. grup: Kavun ve karpuz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm,

13. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm,

14. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm,

15. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş antep fıstığında 2500 ağaç,

16. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 4500 ağaç,

17. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş narenciye 1500 ağaç,

18. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 2000 ağaç,

19. grup: Muz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 30 d.,

20. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş kaysıda 2000 ağaç,

21. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide 2000 ağaç,

22. grup: Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 100 dönüm (yer fıstığı 350 dönüm),

23. grup: Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet (İş hayvanları ile iki yaşından küçük büyükbaş hayvanlar hariç),

24. grup: Küçükbaş hayvan sayısı 750 adet (Bir yaşından küçük küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç),

B. Arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında

1. grup: Deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği,

a) Denizlerdeki sınırları belirlenebilen üretim alanlarında yapılan balık yetiştiriciliğinde (ağ, kafes v.b.) 750 m2,

b) İç su balıkları yetiştiriciliğinde sınırları belirlenebilen havuz (beton, toprak v.b.), göl, gölet ve baraj gölleri gibi üretim alanlarında 900 m2,

2. grup: Denizlerde yapılan balık avcılığında toplam tekne boyu 20 metre,

3. grup: Arıcılık ziraatinde kovan sayısı 500 adet,

4. grup: İpekböcekçiliği ziraatinde kutu sayısı 500 adet.

Motorlu Araç Ölçüsü

MOTORLU ARAÇ ÖLÇÜSÜ

– Biçerdövere veya bu mahiyette motorlu araca (örneğin kamyon) sahip olmak,

– On yaşından küçük ikiden fazla traktöre sahip olmak.

ÜCRETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Asgari Ücret Miktarları

ASGARİ ÜCRET MİKTARLARI

01.01. – 31.12.2018 tarihleri arasında uygulanacak miktar;

16 yaşından büyükler için brüt- 2.029,50 TL

16 yaşından küçükler için ……… uygulanmayacaktır.

01.01.2018 Tarihinden İtibaren Asgari Ücret Ve Yasal Kesintiler

01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRETVE YASAL KESİNTİLER
16 yaşından küçükler ve büyükler için
Brüt ücret2.029,50
Sigorta Primi İşçi Payı (%14)284,13
İşsizlik Sigortası Primi (%1)20,30
Gelir Vergi Matrahı1.725,07
Gelir Vergisi (%15)258,76
Damga Vergisi (Binde 7,59)15,40
Kesintiler Toplamı426,38
AGİ Tutarı (Bekar)(-) 152,21
Net Ücret (AGİ Dahil)1.603,12

Asgari Ücrete Göre İşçilik Maliyeti

ASGARİ ÜCRETE GÖRE İŞÇİLİK MALİYETİ
Maliyet Unsurları01.01.-30.06.201701.07.-31.12.2017
16 yaşından büyükler için Asgari Ücret2.029,502.029,50
Sigorta Primi İşveren Payı (%20.5)416,05416,05
İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2)40,5940,59
Toplam Maliyet2.486,142.486,14
Not: İşverene toplam maliyetin 110,10 TL’si yapılacak düzenleme sonucundaki yararlanma şartlarına göre Hazine tarafından karşılanacaktır

Ücretin Vergilendirilmesinde Dikkate Alınan Gider Unsurları

ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE
DİKKATE ALINAN GİDER UNSURLARI
Sosyal Güvenlik Primi (SGK)– % 14 (Zorunlu)
İşsizlik Sigortası Primi– % 1 (Zorunlu)
Özel Sigorta Primleri– Hayat Sigortasının % 50’si
– Diğer Şahıs Sig. – % 15 (Varsa)
Sakatlık İndirimi– Maktu tutarlar (Varsa)
Sendika Aidatı– SK’na uygun tutar (Varsa)

Engelli İndirimi Tutarları

ENGELLİ İNDİRİMİ TUTARLARI
YıllarBirinci Derece
Sakat (Aylık)
İkinci Derece
Sakat (Aylık)
Üçüncü Derece
Sakat (Aylık)
2014800400190
2015880440200
2016900460210
2017900470210
20181.000530240

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Asgari Geçim İndiriminden Yararlanacak Olanlar:

 • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler,
 • Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

Medeni Durum ve Eşin Geliri İle İlgili İşlemler:

 • Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında “Aile Durumu Bildirimi” ile işverenlerine bildirimde bulunurlar. Durumlarında değişiklik olan ücretliler 1 ay içerisinde işverene bilgi verirler.
 • Uygulama Esasları: Faydalanılabilecek tutarın hesaplanmasında ücretin elde edildiği takvim yılı başında 16 yaşından büyükler için geçerli olan asgari ücretin brüt tutarının;
 • Mükellefin kendisi için % 50’si,
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, (aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir)
 • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5’i, (eşlerden yalnızca birine uygulanmak koşulu ile; nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir) esas alınacak ve ücret gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam kabul edilecektir.

Asgari Geçim İndirimi Tutarları (Aylık)

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI (Aylık)
Çalışanın medeni ve ailevi durumuAGİ Tutarı
Bekarlar152,21
Evli, eşi çalışan (Eş ayrıca yararlanır)152,21
Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu175,04
Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu197,88
Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu228,32
Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu243,54
Evli, eşi çalışan ve 5 ve fazla çocuklu258,76
Evli, eşi çalışmayan182,66
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu205,49
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu228,32
Evli, eşi çalışmayan ve 3 ve fazla çocuklu258,76
Not: Çocuklar SGK yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilirler.

Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırahlar Cetveli

VERGİDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAHLAR CETVELİ
Brüt Aylıklar (TL)İstisna Gündelik Tutarı (TL)
2.730,35 ve fazlası61,50
2.710,81 – 2.730,3451,60
2.472,00 – 2.710,8048,15
2.168,06 – 2.471,9945,20
1.798,44 – 2.168,0539,85
1.798,43 ve daha düşüğü38,75

Vergiden İstisna Yurtdışı Harcırahlar Cetveli

VERGİDEN İSTİSNA YURTDIŞI HARCIRAHLAR CETVELİ
ÜLKELER
(Para Birimi)
I. GrupII. GrupIII. GrupIV. GrupV. Grup
Aylık Tutarı2.730,35 ve
fazlası
2.710,81 –
2.730,34
2.472,00 –
2.710,80
2.168,06 –
2.168,05
1.798,43 ve
aşağısı
ABD
(ABD Doları)
18214611711093
Almanya
(Euro)
1641311059983
Avustralya
(Avustralya Doları)
283227181171143
Avusturya
(Euro)
16613210610084
Belçika (Euro)1611281039781
Danimarka
(Danimarka Kronu)
1.238988791746627
Finlandiya
(Euro)
148119959074
Fransa (Euro)1601271029681
Hollanda (Euro)1561251009480
İngiltere
(Sterlin)
11591746959
İrlanda
(Euro)
155124999478
İspanya
(Euro)
1581261019580
İsveç
(İsveç Kronu)
1.3591.085867819687
İsviçre
(İsviçre Frangı)
283226181171143
İtalya
(Euro)
152122989277
Japonya
(Japon Yeni)
31.40525.12720.11818.90115.914
Kanada
(Kanada Doları)
244195156147125
Kuveyt
(Kuveyt Dinarı)
5040333125
Lüksemburg
(Euro)
1611281039782
Norveç
(Norveç Kronu)
1.193952762719604
Portekiz
(Euro)
155124999378
Suudi Arabistan
(S.Arabistan Riyali)
617492395372313
Yunanistan
(Euro)
1581261019580
Kosova (Euro)12398787463
Diğer AB Ülkeleri
(Euro)
127101817665
Diğer Ülkeler
(ABD Doları)
1571251009580
Not: KKTC için verilen gündelikler ayrıca belirlenir.