Pratik Bilgiler 2018

GELİR VERGİSİ
Ticari Kazancın Tespiti

Ticari kazanç VUK ve GVK hükümlerine göre gerçek (bilanço ve işletme hesabı esası) veya basit usule göre tespit edilir.
Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki olumlu farktır.
İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ve giderler arasındaki olumlu farktır.
Ticari kazancı Bilanço Esasına göre tespit edilenlere Birinci sınıf tüccar, İşletme Hesabı Esasına göre tespit edilenlere İkinci sınıf tüccar denir.

Birinci Sınıf Tücaarlar

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 190.000 TL veya satışlarının tutarı 260.000 TL aşanlar;

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 100.000 TL aşanlar;

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000 TL aşanlar;

4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir);

5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan ve lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutulmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilebilir),

6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

Not: Bu kriterlerin altında kalanlar ile yeni işe başlayan tüccarlar (yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar) İkinci Sınıf Tüccar sayılırlar.

Birinci ve İkinci Sınıf Tüccarlarda Sınıf Değiştirme

II. Sınıftan I. Sınıfa Geçiş”

1. Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20’yi aşan oranda fazla olması.

2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20’ye kadar fazlalık göstermesi.

I. Sınıftan II. Sınıfa Geçiş

3. Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20’yi aşan oranda düşük olması.

4. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20’ye kadar düşüklük göstermesi.

Yıllar İtibariyle Defter Tutma Hadleri

Yıllar Alış – Satış Gayri safi iş
hasılatı
İş Hasılatı x
5 + Satış
2013 150.000 – 200.000 80.000 150.000
2014 150.000 – 200.000 80.000 150.000
2015 160.000 – 220.000 88.000 160.000
2016 168.000 – 230.000 90.000 168.000
2017 170.000 – 230.000 90.000 170.000
2018 190.000 – 260.000 100.000 190.000

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz).

2. İşyerleri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL’yi, diğer yerlerde 4.900 TL’yi aşmamak;

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak veya olmamış olmak

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 100.000 TL’yi veya yıllık satışları tutarının 148.000 TL’yi aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 49.000 TL’yi lirayı aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 100.000 TL’yi aşmaması.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şarlarına İlişkin Hadler

Yıllar Büyükşehir Belediye
Sınırları içinde
Diğer Yerlerde
2014 5.500 3.800
2015 6.000 4.000
2016 6.300 4.200
2017 6.500 4.300
2018 7.400 4.900

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şarlarına İlişkin Hadler

Yıllar Alış – Satış İş Hasılatı + Satış
2014 77.000 – 110.000 77.000
2015 84.000 – 120.000 84.000
2016 88.000 – 126.000 88.000
2017 90.000 – 130.000 90.000
2018 100.000 – 148.000 100.000

Basit Usule Tabi Olanlar İçin İndirim Tutarı

İndirim Tutarı 9.000,00 TL

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş

Basit usule tabi olmanın genel şartlarını topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri özel şartlarda yazılı hadlerden (GVK md.48) düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayı içinde yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usule geçebilmektedirler.

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Basit usulde vergilendirilen yükümlülerin belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, VUK’un mükerrer 257. maddenin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, özel hadler belirleme yetkisi GVK’nın 48. maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların 2018 yılında basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2017 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın cinsi Büyükşehir belediye
sınırları dışında
Büyükşehir belediye
sınırları içinde
Yıllık alım Yıllık satım Yıllık alım Yıllık alım
Değerli Kağıt 160.000 180.000 200.000 220.000
Şeker – Çay 120.000 160.000 148.000 190.000
Milli Piyango bileti,
Süper Toto ve benzeri
120.000 160.000 148.000 190.000
İçki (bira-şarap hariç)
ispirto, sigara, tütün
120.000 160.000 148.000 190.000
Akaryakıt
(LPG hariç)
180.000 190.000 220.000 260.000

Not: Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Ve Şartları

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Ve Şartları

 • Enflasyon düzeltmesi: Parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, malî tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasıdır.
 • Parasal olmayan kıymetler: TL’nin değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kaldığı halde satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kıymetler olarak tanımlanan parasal kıymetler dışındaki kıymetlerdir.
 • Düzeltme katsayısı: Malî tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıdır.
 • Fiyat endeksi (ÜFE): Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye geneli için hesaplanan ve ilân edilen Üretici Fiyatları Genel Endeksidir.

Enflasyon Düzeltmesi Uygulama Şartları

1. Enflasyon düzeltmesi, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için geçerlidir.

2. Fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den fazla olması.

3. Fiyat endeksindeki artışın içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması.

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması

1. Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınır.

2. Mükellefler düzeltme işleminde Maliye Bakanlığınca belirlenen toplulaştırılmış yöntemleri uygulayabilirler. Ancak toplulaştırılmış yöntemlerden birini seçen mükellefler seçtikleri yöntemden, bu seçimi yaptıkları hesap dönemi dahil üçüncü hesap döneminin sonuna kadar dönemezler.

3. Düzeltme sonucu bulunan tutarlar, izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değerleri olarak dikkate alınır. 2003 yılı sonu itibariyle düzeltilmiş değerler, sonraki dönemlerde yeniden düzeltmeye tabi tutulurken düzeltme katsayıları yerine taşıma katsayıları kullanılır.

4. Amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplanır. Kazançlarını işletme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek erbabı da amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tâbi tutabilirler.

2018 Yılı Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması

2017 yılı sonu itibariyle fiyat endeksindeki artışın geriye doğru 12 ve 36 aylık süreçte % 10 ve % 100’lük oranları aşmamış olması nedeniyle enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

Ancak VUK’un mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrasının 9 numaralı bendine göre münhasıran sürekli olarak işlenmiş Altın, Gümüş alım satımı ve imalatı ile iştigal eden mükellefler aynı maddenin 1 numaralı bendinde yer alan (% 10 ve % 100 oranlarının aşılması) koşullarına bağlı olmaksızın her halükarda enflasyon düzeltmesi yapacaklardır.

2018 yılı geçici vergi dönemlerinde her iki şart birden gerçekleşmedikçe münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler dışında kalanlar enflasyon düzeltmesi yapmayacaklardır.

TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-Üfe) (2003 = 100)

Aylar Yıllar
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ocak 155,16 164,94 182,75 203,10 206,91 229,10 236,61 250,67 284,99
Şubat 156,97 167,68 185,90 202,91 206,65 232,27 239,46 250,16 288,59
Mart 157,43 170,94 188,17 203,64 208,33 233,98 241,97 251,17 291,58
Nisan 158,45 174,96 189,32 203,81 207,27 234,18 245,42 252,47 293,79
Mayıs 158,37 172,95 189,61 204,89 209,34 232,96 248,15 256,21 295,31
Haziran 159,86 172,08 189,62 201,83 212,39 233,09 248,78 257,27 295,52
Temmuz 158,74 171,81 189,57 201,20 214,50 234,79 247,99 257,81 297,65
Ağustos 159,40 173,79 192,91 201,71 214,59 235,78 250,43 258,01 300,18
Eylül 160,38 174,67 195,89 203,79 216,48 237,79 254,25 258,77 300,90
Ekim 160,84 176,78 199,03 204,15 217,97 239,97 253,74 260,94 306,04
Kasım 162,92 176,23 200,32 207,54 219,31 237,65 250,13 266,16 312,21
Aralık 163,98 178,54 202,33 207,29 221,74 235,84 249,31 274,09 316,48

Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) (2003 = 100)

Aylar Yıllar
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ocak 160,90 174,07 182,60 201,98 216,74 233,54 250,45 274,44 299,74
Şubat 160,35 176,59 183,93 203,12 217,39 234,54 252,24 274,38 302,17
Mart 162,12 177,62 184,70 203,96 218,83 237,18 255,23 274,27 305,24
Nisan 162,15 178,68 186,30 207,05 219,75 240,37 259,39 276,42 309,23
Mayıs 163,19 178,04 190,81 206,61 220,07 241,32 260,85 278,02 310,61
Haziran 163,37 177,04 188,08 204,76 221,75 242,07 259,51 279,33 309,78
Temmuz 163,78 176,09 187,31 204,29 222,44 243,17 259,74 282,58 310,24
Ağustos 163,29 176,90 188,67 204,43 222,21 243,40 260,78 281,76 311,85
Eylül 163,93 179,07 190,09 207,55 223,91 243,74 263,11 282,27 313,88
Ekim 167,88 182,35 196,31 211,62 227,94 248,37 267,20 286,33 320,40
Kasım 170,01 182,40 199,70 212,42 227,96 248,82 268,98 287,81 325,18
Aralık 170,91 181,85 200,85 213,23 229,01 247,72 269,54 292,54 327,41

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

Teşvik Sisteminde İller Grupları

TEŞVİK SİSTEMİNDE İLLER GRUPLARI

1.’ci Grup İller (8 İl): İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Muğla.

2.’ci Grup İller (13 İl): Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Kırklareli, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.

3.’cü Grup İller (12 İl): Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak.

4.’cü Grup İller (17 İl): Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas.

5.’i Grup İller (16 İl): Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Ordu, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat.

6.’cı Grup İller (15 İl): Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van.

Teşvik Araçları

TEŞVİK ARAÇLARI
KDV İstisnası Faiz Desteği
Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İadesi
Vergi İndirimi Sigorta Primi Desteği
Sig. Primi İşveren His. Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi

Yeni Teşvik Sistemindeki Teşvik Belgeleri

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEKİ TEŞVİK BELGELERİ
1. Genel Teşvik Belgesi 3. Büyük Ölçekli Yatırımlar
2. Bölgesel Teşvik Belgesi 4. Stratejik Yatırımlar

Genel Teşvik Belgesi

GENEL TEŞVİK BELGESİ

• Bölge ayırımı yapılmaksızın tüm bölgelere Genel Teşvik Belgesi verilebilir. Asgari sabit yatırım tutarının;
– I ve II. Bölgelerde 1 milyon TL
– III-IV-V ve VI. bölgelerde 500 bin TL olması gerekir.

• OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta – yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere, 1’inci, 2’nci ve 3’ncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4’üncü bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Sağlanan Destek Unsurları

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları Bölgeler
1 2 3 4 5 6
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergiİndirimi YatırımaKatkı (%) OSB Dışı 15 20 25 30 40 50
OSB İçi 20 25 30 40 50 55
Sigorta Primi İşverenHissesi Desteği OSB Dışı 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl
OSB İçi 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 12 Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
FaizDesteği İç Kredi YOK YOK 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Döviz/Döv. End. Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Sig. Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 Yıl

Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları Bölgeler
1 2 3 4 5 6
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergiİndirimi YatırımaKatkı (%) OSB Dışı 25 30 35 40 50 60
OSB İçi 30 35 40 50 60 65
Sigorta Primi İşverenHissesi Desteği OSB Dışı 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl
OSB İçi 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 12 Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Sig. Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 Yıl

Stratejik Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları Bölgeler
1 2 3 4 5 6
KDV İstisnası VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan
Döviz/Dövize End. Kredi 2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede)
KDV İadesi VAR
(Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

İndirimli Kurumlar / Gelir Vergisi Uygulaması

İNDİRİMLİ KURUMLAR / GELİR VERGİSİ UYGULAMASI
  Bölgesel TeşvikUygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler Katkı Oranı İndirim Oranı Katkı Oranı İndirim Oranı
1 15 50 25 50
2 20 55 30 55
3 25 60 35 60
4 30 70 40 70
5 40 80 50 80
6 50 90 60 90

ZİRAİ KAZANÇLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Zirai Kazancın Tespiti

ZİRAİ KAZANCIN TESPİTİ

Zirai kazançlarda vergilendirme gerçek usul ve gerçek dışı usul olmak üzere ikiye ayrılıp, gerçek usul de kendi arasında bilanço ve zirai işletme hesabı olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek usule tabi olan bir çiftçi isterse bilanço, isterse işletme hesabı esasına göre vergilendirilir. Kimlerin gerçek usule tabi olacağı, bunların işletme büyüklüğü ölçüsü ve motorlu zirai araç ölçüsüne göre belirlenir.

İşletme Büyüklüğü Ölçüsü

İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜSÜ

A) Arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetlerde:

1. grup: Hububat ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı; taban arazide 900, kıraç arazide 1700 dönüm,

2. grup: Bakliyat, afyon susam, keten, kendir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 1000 dönüm,

3. grup: Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 950 d.

4. grup: Pamuk ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 400 d.

5. grup: Çeltik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 d.

6. grup: Pancar ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 d.

7. grup: Patates, soğan, sarımsak ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm,

8. grup: Çay ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 150 d.

9. grup: Tütün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 d.

10. grup: Sebze ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 d.

11. grup: Sera ve çiçekçilik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 8 dönüm,

12. grup: Kavun ve karpuz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm,

13. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm,

14. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm,

15. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş antep fıstığında 2500 ağaç,

16. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 4500 ağaç,

17. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş narenciye 1500 ağaç,

18. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 2000 ağaç,

19. grup: Muz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 30 d.,

20. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş kaysıda 2000 ağaç,

21. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide 2000 ağaç,

22. grup: Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 100 dönüm (yer fıstığı 350 dönüm),

23. grup: Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet (İş hayvanları ile iki yaşından küçük büyükbaş hayvanlar hariç),

24. grup: Küçükbaş hayvan sayısı 750 adet (Bir yaşından küçük küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç),

B. Arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında

1. grup: Deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği,

a) Denizlerdeki sınırları belirlenebilen üretim alanlarında yapılan balık yetiştiriciliğinde (ağ, kafes v.b.) 750 m2,

b) İç su balıkları yetiştiriciliğinde sınırları belirlenebilen havuz (beton, toprak v.b.), göl, gölet ve baraj gölleri gibi üretim alanlarında 900 m2,

2. grup: Denizlerde yapılan balık avcılığında toplam tekne boyu 20 metre,

3. grup: Arıcılık ziraatinde kovan sayısı 500 adet,

4. grup: İpekböcekçiliği ziraatinde kutu sayısı 500 adet.

Motorlu Araç Ölçüsü

MOTORLU ARAÇ ÖLÇÜSÜ

– Biçerdövere veya bu mahiyette motorlu araca (örneğin kamyon) sahip olmak,

– On yaşından küçük ikiden fazla traktöre sahip olmak.

ÜCRETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Asgari Ücret Miktarları

ASGARİ ÜCRET MİKTARLARI

01.01. – 31.12.2018 tarihleri arasında uygulanacak miktar;

16 yaşından büyükler için brüt- 2.029,50 TL

16 yaşından küçükler için ……… uygulanmayacaktır.

01.01.2018 Tarihinden İtibaren Asgari Ücret Ve Yasal Kesintiler

01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRETVE YASAL KESİNTİLER
16 yaşından küçükler ve büyükler için
Brüt ücret 2.029,50
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 284,13
İşsizlik Sigortası Primi (%1) 20,30
Gelir Vergi Matrahı 1.725,07
Gelir Vergisi (%15) 258,76
Damga Vergisi (Binde 7,59) 15,40
Kesintiler Toplamı 426,38
AGİ Tutarı (Bekar) (-) 152,21
Net Ücret (AGİ Dahil) 1.603,12

Asgari Ücrete Göre İşçilik Maliyeti

ASGARİ ÜCRETE GÖRE İŞÇİLİK MALİYETİ
Maliyet Unsurları 01.01.-30.06.2017 01.07.-31.12.2017
16 yaşından büyükler için Asgari Ücret 2.029,50 2.029,50
Sigorta Primi İşveren Payı (%20.5) 416,05 416,05
İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) 40,59 40,59
Toplam Maliyet 2.486,14 2.486,14
Not: İşverene toplam maliyetin 110,10 TL’si yapılacak düzenleme sonucundaki yararlanma şartlarına göre Hazine tarafından karşılanacaktır

Ücretin Vergilendirilmesinde Dikkate Alınan Gider Unsurları

ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE
DİKKATE ALINAN GİDER UNSURLARI
Sosyal Güvenlik Primi (SGK) – % 14 (Zorunlu)
İşsizlik Sigortası Primi – % 1 (Zorunlu)
Özel Sigorta Primleri – Hayat Sigortasının % 50’si
– Diğer Şahıs Sig. – % 15 (Varsa)
Sakatlık İndirimi – Maktu tutarlar (Varsa)
Sendika Aidatı – SK’na uygun tutar (Varsa)

Engelli İndirimi Tutarları

ENGELLİ İNDİRİMİ TUTARLARI
Yıllar Birinci Derece
Sakat (Aylık)
İkinci Derece
Sakat (Aylık)
Üçüncü Derece
Sakat (Aylık)
2014 800 400 190
2015 880 440 200
2016 900 460 210
2017 900 470 210
2018 1.000 530 240

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Asgari Geçim İndiriminden Yararlanacak Olanlar:

 • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler,
 • Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

Medeni Durum ve Eşin Geliri İle İlgili İşlemler:

 • Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında “Aile Durumu Bildirimi” ile işverenlerine bildirimde bulunurlar. Durumlarında değişiklik olan ücretliler 1 ay içerisinde işverene bilgi verirler.
 • Uygulama Esasları: Faydalanılabilecek tutarın hesaplanmasında ücretin elde edildiği takvim yılı başında 16 yaşından büyükler için geçerli olan asgari ücretin brüt tutarının;
 • Mükellefin kendisi için % 50’si,
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, (aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir)
 • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5’i, (eşlerden yalnızca birine uygulanmak koşulu ile; nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir) esas alınacak ve ücret gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam kabul edilecektir.

Asgari Geçim İndirimi Tutarları (Aylık)

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI (Aylık)
Çalışanın medeni ve ailevi durumu AGİ Tutarı
Bekarlar 152,21
Evli, eşi çalışan (Eş ayrıca yararlanır) 152,21
Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu 175,04
Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu 197,88
Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu 228,32
Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu 243,54
Evli, eşi çalışan ve 5 ve fazla çocuklu 258,76
Evli, eşi çalışmayan 182,66
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 205,49
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 228,32
Evli, eşi çalışmayan ve 3 ve fazla çocuklu 258,76
Not: Çocuklar SGK yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilirler.

Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırahlar Cetveli

VERGİDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAHLAR CETVELİ
Brüt Aylıklar (TL) İstisna Gündelik Tutarı (TL)
2.730,35 ve fazlası 61,50
2.710,81 – 2.730,34 51,60
2.472,00 – 2.710,80 48,15
2.168,06 – 2.471,99 45,20
1.798,44 – 2.168,05 39,85
1.798,43 ve daha düşüğü 38,75

Vergiden İstisna Yurtdışı Harcırahlar Cetveli

VERGİDEN İSTİSNA YURTDIŞI HARCIRAHLAR CETVELİ
ÜLKELER
(Para Birimi)
I. Grup II. Grup III. Grup IV. Grup V. Grup
Aylık Tutarı 2.730,35 ve
fazlası
2.710,81 –
2.730,34
2.472,00 –
2.710,80
2.168,06 –
2.168,05
1.798,43 ve
aşağısı
ABD
(ABD Doları)
182 146 117 110 93
Almanya
(Euro)
164 131 105 99 83
Avustralya
(Avustralya Doları)
283 227 181 171 143
Avusturya
(Euro)
166 132 106 100 84
Belçika (Euro) 161 128 103 97 81
Danimarka
(Danimarka Kronu)
1.238 988 791 746 627
Finlandiya
(Euro)
148 119 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 100 94 80
İngiltere
(Sterlin)
115 91 74 69 59
İrlanda
(Euro)
155 124 99 94 78
İspanya
(Euro)
158 126 101 95 80
İsveç
(İsveç Kronu)
1.359 1.085 867 819 687
İsviçre
(İsviçre Frangı)
283 226 181 171 143
İtalya
(Euro)
152 122 98 92 77
Japonya
(Japon Yeni)
31.405 25.127 20.118 18.901 15.914
Kanada
(Kanada Doları)
244 195 156 147 125
Kuveyt
(Kuveyt Dinarı)
50 40 33 31 25
Lüksemburg
(Euro)
161 128 103 97 82
Norveç
(Norveç Kronu)
1.193 952 762 719 604
Portekiz
(Euro)
155 124 99 93 78
Suudi Arabistan
(S.Arabistan Riyali)
617 492 395 372 313
Yunanistan
(Euro)
158 126 101 95 80
Kosova (Euro) 123 98 78 74 63
Diğer AB Ülkeleri
(Euro)
127 101 81 76 65
Diğer Ülkeler
(ABD Doları)
157 125 100 95 80
Not: KKTC için verilen gündelikler ayrıca belirlenir.