Sigorta, SGDP ve İşsizlik Sigortası Prim Oranları – Excel Tahakkuk Hesaplaması

Sigorta, SGDP ve İşsizlik Sigortası Prim Oranları – Excel Tahakkuk Hesaplaması

  01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanacak Prim Oranlarından kısa vadeli sigorta kolları primi 10.01.2013 tarihinde kabul edilen 6385 sayılı Kanun’un 9’uncu Maddesi gereğince, işyeri tehlike derecesine bakılmaksızın %2 olarak uygulanmaya başlamıştır.​​​​​​

4/a SGK Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları;

Sigorta Kolları Ve Açıklamalar Sigortalı
Payı %
İşveren
Payı %
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
(İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası)
0,00% 2,00%
b) Genel Sağlık Sigortası Primi 5,00% 7,50%
c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9,00% 11,00%
TOPLAM PRİM 14,00% 20,50%
05510 Sayılı Kanundan Doğan İndirim (-) 0,00% 5,00%
İşsizlik Sigorta Primi 1,00% 2,00%

4/a SGK Kapsamında Çalışan Emeklilerin SGDP Oranları;

Sigorta Kolları Ve Açıklamalar Sigortalı
Payı %
İşveren
Payı %
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası) 0,00% 2,00%
b) Sosyal Güv. Destekleme Primi 7,50% 22,50%
TOPLAM PRİM 7,50% 24,50%
İşsizlik Sigorta Primi 0,00% 0,00%

  5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.” hükmünü taşıyan (c) bendi; 19.01.2013 tarih 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı kanunun 9’uncu maddesiyle 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Sigorta Kolları İşçi Payı
(%)
İşveren Payı
(%)
Devlet Payı
(%)
İşsizlik Sigortası Primi
1,00 %
2,00 %
1,00 %

  İşsizlik Sigortası Primi (01.01.2004’den itibaren 5027 sayılı 2004 yılı Bütçe Kanunu’nun 49/e md.)​​ İsteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise %1 sigortalı ve %2 işveren payı alınır. (6111 sayılı Kanunun 70’inci maddesiyle eklenen cümle)​​


Sigorta prim tahakkuk hesaplamaları için ekteki excel dosyasını indirebilirsiniz..

SGK Prim Hesaplama


SMMM Eyüp Koç