Şüpheli Alacaklarınız İçin Karşılık Ayırmayı Unutmayın..

Şüpheli Alacaklarınız İçin Karşılık Ayırmayı Unutmayın..

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Ticari ve Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler,

  • Faaliyetleri İle İlgili Olması Kaydıyla,
  • Yasal Defterlerine Hasılat Olarak Kaydedilmiş
  • Ödeme Vadesi Geçmiş
  • Herhangi Bir Teminata Bağlanmamış
  • Dava Ve İcra Safhasındaki alacakları

için alacağın şüpheli hale geldiği hesap döneminde karşılık ayırmaları ve zarar olarak kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir.

Alacağın, dava ve icra safhasına geldiği dönemin gideri olarak kayıtlara alınması ve zarar kaydedilmesi muhasebenin dönemsellik ilkesinin bir gereğidir. Şüpheli hale gelen alacak için ilgili dönemde karşılık ayrılmaması durumunda takip eden dönmelerde karşılık ayrılması söz konusu olamayacaktır.

VUK Madde 213334 Nl. VUK Gen. Tebliği

Kanun:   213 – VERGİ USUL KANUNU
Şüpheli Alacaklar
Madde 323
(Değişik: 30/12/1980 – 2365/55 md.) Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

1. (Değişik: 1/5/1981 – 2455/3 md.) Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;

2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar;

Şüpheli alacak sayılır.

Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.
Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir.

334 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

V. KATMA DEĞER VERGİSİ İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASI

Bakanlığımıza yansıyan olaylardan, kredili mal veya hizmet satışları üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tahsilinin şüpheli hale geldiği durumda karşılık ayrılıp ayrılamayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü görülmüştür.
Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesinde bir alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilmesinde aranılan şartlar gösterilmiştir.

Katma değer vergisi, ekonomik faaliyetlerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ve işletmenin alışları sırasında ödediği, işletme alacaklarının bir unsurunu teşkil eden ve doğrudan doğruya mal (veya hizmet) tesliminden (veya ifasından) kaynaklanan bir alacaktır.

Bu itibarla, katma değer vergisinden kaynaklanan alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi; yukarıdaki madde hükmünde yer alan şartların mevcut olması, alacağın ilgili dönemin kayıtlarına girmesi ve katma değer vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi halinde mümkün olacaktır.


1e1 Muhasebe.Com / SMMM Eyüp Koç