Süresinden Sonra SGK Prim Ve Hizmet Listeleri Bildirimi

Süresinden Sonra SGK Prim Ve Hizmet Listeleri Bildirimi

SGK Prim ve Hizmet Listeleri kanuni bildirim sürelerinden sonra nasıl verilmeli, cezai yaptırımı ve bildirimde bulunmada dikkat edilecek süreler nedir.

Hiç arzu edilen bir durum olmasa da zaman zaman beyan ve bildirim yükümlülüklerimizi bazen yoğun iş temposundan bazen unutkanlıktan bazen de organizasyon eksikliği gibi nedenlerle kanuni sürelerini geçirdikten sonra vermek zorunda kalabiliyoruz.

Aylık SGK Prim ve hizmet listelerinin internet üzerinden kuruma bildirimi için ilgili dönemi takip eden ayın 23. günü akşamı son gün. Yani bildirimler ayın 1’i ile 23’ü tarihleri arasında verilebilir.

Artık kullanmakta olduğumuz birçok yazılımla birlikte bordroların hazırlanması ve gerekli kontrollerin yapılmasından sonra bildirimler kolaylaştırmış durumda.

Konumuz gereği kanuni süresi içinde bildirimde bulunmama halinde;

1) Kanuni süresi geçmiş SGK Prim ve Hizmet Listeleri için artık internet e-bildirge sistemini kullanmanız mümkün değil.

Bunun için kullanmış olduğunuz Muhasebe/Bordro programından hazırlanmış halini veya SGK web sitesinden “Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” formunu düzenleyerek bir üst yazı ile bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile vermeniz gerekmekte, prim tutarlarının hesaplanması konusunda sitemiz içinde bulunan Tahakkuk Hesaplama başlığından yardım alabilirsiniz.
 
2) Kanuni süresi geçmiş SGK Prim ve Hizmet Listeleri için bildirimde bulunmada dikkat edilecek süreler:
Herhangi bir nedenle kanuni süresi geçmiş SGK Prim ve Hizmet Listeleri kanuni bildirim süresinden sonra 3 ay içinde, çalışan sigortalıların işe giriş bildirgelerinin de yasal süresi içinde verilmiş olması şartıyla bildirimleriniz halinde herhangi bir müfettiş incelemesine gerek kalmaksızın kurumca işleme alınır. (SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Madde 103)
 
3)  Kanuni süresi geçmiş SGK Prim ve Hizmet Listeleri bildirimlerinin öngörülen süreler içinde verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezaları;
 
Bildirim süresinden sonra üç ay içinde verilecek bildirimler için uygulanacak idari para cezaları
  • Belgenin asıl olması halinde her bir belgede bulunan sigortalı çalışan başına o dönem için belirlenmiş aylık asgari ücretin beşte biri 5/1 tutarında
  • Belgenin Ek olması halinde her bir belgede bulunan sigortalı çalışan başına o dönem için belirlenmiş aylık asgari ücretin sekizde biri 8/1 tutarında
  • Her iki durumda da her bir belge için uygulanacak idari para cezası o dönem için belirlenen aylık asgari ücretin iki katından fazla olamaz.
  • Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde 4/3 lük indirimden yararlanılması mümkündür..
Örnek;  4 Çalışanı olan firma için Asıl nitelikteki bildirim;
Aylık Asgari Ücret / 5 X İşçi Sayısı
= 1.201,50 TL / 5 X 4
= 960,00 TL
 
Örnek: 4 Çalışanı olan firma için Ek nitelikteki bildirim;
Aylık Asgari Ücret / 5 X İşçi Sayısı
= 1.201,50 TL / 8 X 4
= 600,00 TL
 
Bildirim süresinden sonra üç ay içinde verilmemiş belgeler için uygulanacak idari para cezaları
SGK Prim ve Hizmet listelerinin kanuni süresinden sonra 3 ay içinde işveren tarafından düzenlenmemesi ve kuruma bildirilmemesi halinde sigortalı çalışan işçinin şikayeti veya durumn SGK müfettişlerince tespiti halinde her bir çalışan için o döneme ait asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
 
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere her ne sebeple olursa olsun kanuni süresi geçirdikten sonra SGK Prim ve Hizmet listelerinin ilk 3 ay içinde işveren tarafından kendiliğinden kuruma bildirilmesi gerekmekte olup aksi halde maruz kalınacak idari para cezalarının 10 katına çıkacağı dikkate alınmalıdır.
 
Ayrıca geç verilen dönem için başta 5510 sayılı yasadan kaynaklanan %5 İşveren Sigorta Prim teşviği başta olmak üzere diğer indirimlerden de faydalanamayacağı, borcunuz göründüğü sürece de bu tür  yeni bildirimlerde bulunulamayacağı ve kamu kurum ihalelerine katılamayacağı, başta KOSGEB ve benzeri kuruluşlardan yararlanılamayacağı bilinmelidir.
 
SMMM Eyüp Koç