Yatırım Teşvik Belgeli Satış Faturası Düzenleme Ve Muhasebe Kaydı

Yatırım Teşvik Belgeli Satış Faturası Düzenleme Ve Muhasebe Kaydı

Bilindiği üzere 22.07.1998 tarih ve 4369 Sayılı kanunun Resmi Gazete de 29.07.1998 tarih ve 23417 sayı ile yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Aynı kanunun 59 uncu maddesi 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi kanununa getirdiği ilave 13. Madde (d) bendi, Yatırım Teşvik belgesi almış vergi mükelleflerine sağlanan teşvik kapsamında makine ve teçhizat alımlarında Katma Değer Vergisi İstisnası tanımıştır.


Yatırım teşvik belgesine istinaden yapılacak satışlarda satıcının KDV iadesinden alıcının Yatırım indiriminden faydalanabilmesi için teslim esasları ve fatura düzenlemesinde dikkat etmesi gereken konulara kısaca değinelim.


Yatırım teşvikli Satış teslimlerinde alıcıdan istenecek belgeler;

1- Yatırım Teşvik Belgesi Aslı
2- Yurt İçinden Temin Edilebilecek Makine Ve Teçhizat Listesi (YTB Eki)
3- Vergi Mükellefiyet Dilekçesi
4- KDV Muafiyet Yazısı
5- T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü üst yazısı


Yukarıda bahsettiğimiz bu belgelerle ilgili olarak;

1- Yatırım teşvik belgesi tarih, sıra no, bitiş tarihi, revize edilmiş ise son uzatma tarihi gibi bilgiler kontrol edilmelidir.
2- Yurt içinden temin edilebilecek makine ve teçhizat listesi ytb ile uyumuna dikkat edilmelidir. Teslimi yapılacak makine ve teçhizatın da firmanız üretim kapasitesi sınırlarında olması gerektiği de gözden kaçırılmamalıdır.
3- Gelirler idaresi veya vergi dairesinden alınmış Vergi Mükellefiyet yazısı
4- Alıcıya ait, ilgili vergi dairesi müdürlüğünden veya YMM tasdikli KDV istisna yazısı YTB tarihinden sonraki bir tarihe ait olmalıdır.
5- T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü üst yazısında yatırım ve yatırımla ilgili bilgiler kontrol edilmelidir.


Yatırım teşvikli Makine Ve teçhizat teslimlerinde fatura düzenlenmesi;

Faturada belirtilecek makine ve teçhizat ismi YTB eki listede yer alan ve ilgili sıradaki makine ve teçhizat listesindeki isimle bire bir aynı olmalıdır.

Yatırım teşvik belgesi ekli listede yer alan ve teslimi yapılan makine ve teçhizatın adet ve birim fiyatları kontrol edilmeli, satış fiyatı YTB eki listede belirtilen tutarın %50 alt/üst sınırını geçmemelidir.
Faturada KDV tutarı veya oran belirtilmemeli ilgili kısma muaf ibaresi yazılması yeterlidir.
Faturanın uygun bir bölümüne teslimin YTB ne istinaden gerçekleştirildiğinden KDV den muaf olduğunu gösterir bir şerh düşülmesi gerekmektedir.


Örnek Şerh Yazısı:

“3065 Sayılı KDV kanunu 13/d maddesi gereğince …./…./………. Tarihli …………. Ve …………. numaralı Yatırım Teşvik belgesine istinaden KDV den muaftır.”


Yukarıda bahsettiğimiz şekilde yapılan fatura düzenlemesinden sonra YTB eki yurt İçinden temin Edilebilecek Makine Ve Teçhizat listesinde teslimi yapılan ürünün ilgili olduğu satıra Fatura Seri, Sıra No ve tarihi yazılarak Firma kaşesi ve yetkili tarafından imzalanmalıdır.


Ayrıca Yurt İçinden temin Edilebilecek Makine Ve Teçhizat listesinin (Global listenin) en son sayfasının arka yüzüne satışla ilgili olarak aşağıda belirttiğimiz bir şekilde şerh düşülebilir.


“İş bu listenin ….-…. Sırasındaki makine ve teçhizatlar firmamız tarafından …./…../……… tarihli …. Seri ve ……………….. numaralı faturamızla ….. yazıyla (…………) adet olarak teslim edilmiştir.”

Kaşe/İmza


Tüm bu işlemlerin sonunda evrak asılları birer fotokopi alındıktan sonra Fatura üst nüshası ile birlikte alıcıya teslim edilmelidir.


Yevmiye kayıtları KDV gözardı edilerek düzenlenir.

Yapılması gereken Yevmiye Kaydı

——————————————– / —————————————–
120 Alıcılar                                 100.000,00
600 Yurt İçi Satışlar                                      100.000,00
——————————————– / —————————————–
Satıştan doğan KDV yüklenimi, iadesi, beyanname bildirimi ilgili konuları bir sonraki yazımızda değineceğiz.


SMMM Eyüp Koç